Integritetspolicy

a) På Älvräddarnas Riksorganisation värnar vi om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.

Älvräddarnas Riksorganisation är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen GDPR för den behandling av personuppgifter som sker i samband med kontaktuppgifter till medlemmar, volontärer, donatorer och andra intressenter. Älvräddarnas Riksorganisation är även ansvarig för den behandling som sker på webbplatsen www.alvraddarna.se.

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår dataskyddspolicy eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till Älvräddarnas Riksorganisation genom att skicka ett mejl till info@alvraddarna.se.

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas

Älvräddarnas Riksorganisation samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig i samband med att du engagerar dig i vår verksamhet, donerar, eller använder våra tjänster.

 1. Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem,

 2. information om dina besök på och din användning av webbsidan, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar,

 3. information som du anger när du registrerar dig som medlem eller donator på vår hemsida,

 4. information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida,

 5. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev,

 6. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster,

 7. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den,

 8. information som har att göra med donationer eller andra transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress,

 9. information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg,

 10. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata, samt

 11. all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas

Inom de tjänster som Älvräddarnas Riksorganisation erbjuder använder vi dina personuppgifter för följande syften.

 1. För att administrera vår hemsida och verksamhet.

 2. Vi anpassar vår hemsida efter dina behov och möjliggör för våra användare att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida.

 3. Tillhandahålla plattformar och forum som möjliggör kommunikation och engagemang mellan medlemmar, volontärer och andra intressenter.

 4. Via ditt konto erbjuder vi säker åtkomst till våra tjänster. I dina kontoinställningar kan du även välja hur vi behandlar dina personuppgifter, granska dina kontaktuppgifter och skapa en betrodd identitet för interaktioner med andra användare av våra tjänster.

 5. Vi hanterar uppgifter om donationer och andra förpliktelser för att uppfylla de lagkrav som ställs på vår organisation med hänsyn till bl.a bokföringsregler.

 6. Vi marknadsför våra initiativ och kampanjer till våra medlemmar och andra intressenter på olika sätt som rör vår verksamhet, bland annat via e-post, och genom andra kanaler, så som olika sociala medieplattformar.

 7. Vi skickar även icke-kommersiell kommunikation som är relevant för vårt uppdrag och våra aktiviteter.

 8. Vi tillhandahåller kundtjänst till medlemmar och donatorer via telefon, e-post, sociala medier och skickar e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.

 9. Tillhandahålla vårt nyhetsbrev via e-post till dig (du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet).

 10. Vi förbättrar våra tjänster med hjälp av analyser av användares beteendedata samt tillhandahållande av statistisk information om våra användare till tredje parter (dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen).

 11. Vi hanterar förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida.

 12. Vi upprätthåller säkerheten på vår webbplats och tjänster med hjälp av data och personuppgifter för att skydda våra användare och oss själva från bedrägligt beteende, regelbrott och missbruk av våra tjänster.

 13. Genom att lämna ditt samtycke till vår hantering av personuppgifter godkänner du även vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst).

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

d) Varför och med vilket lagligt stöd vi behandlar personuppgifter

Älvräddarnas Riksorganisation behandlar dina personuppgifter för olika ändamål i olika situationer. I huvudsak för att fullgöra våra åtaganden, för att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster. När det finns ett rättsligt krav på att erhålla ditt samtycke till att behandla vissa typer av personuppgifter eller till en viss typ av behandling inhämtas sådant samtycke från dig före behandlingen av personuppgifterna. För dig som är medlem, donator eller engagerad i vår verksamhet har du, genom att acceptera villkoren för ditt engagemang, ingått ett avtal med Älvräddarnas Riksorganisation som sätter ramarna för vilken behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla, hantera och administrera våra tjänster och aktiviteter. Vid donationer eller andra former av stöd behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt våra allmänna villkor.

Personuppgifter behandlas också i marknadsföringssyfte utifrån en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse vilket innebär att behandlingen sker för att Älvräddarnas Riksorganisation bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. När du använder någon av våra sociala medier kan vi komma att registrera och behålla uppgifter om dig, till exempel om hur du använder vår webbplats och hur ofta du besöker den. De enskilda sociala medierna kan också ha tillåtelse att dela vissa uppgifter med oss, i enlighet med dina egna sekretessinställningar.

e) Tredje part

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter endast av Älvräddarnas Riksorganisation. Dina personuppgifter kan däremot överföras och behandlas av tredjepartsleverantörer som utför tjänster åt Älvräddarnas Riksorganisation, bland annat leverantörer av IT-tjänster och betallösningar. Till dessa leverantörer överförs nödvändig information för utförandet av deras tjänster.

I vissa situationer, när det är nödvändigt enligt tvingande regler eller order från domstol, delar vi dina personuppgifter med aktörer som behandlar personuppgifterna som personuppgiftsansvariga.

f) Externa länkar

Älvräddarnas Riksorganisations webbplats och sociala medier kan innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som inte kontrolleras av Älvräddarnas Riksorganisation. Om du klickar på en länk till en extern webbplats rekommenderar vi att du läser den information om behandling av personuppgifter och användningen av cookies som gäller för den externa webbplatsen.

g) Period som personuppgifterna kommer sparas

För att vi ska kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt utan att lägga dem i kö för granskning kommer kommentarer och dess metadata att sparas utan tidsgräns.

Vi sparar dina uppgifter så länge de behövs för de ändamål de samlades in och behandlades, eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. För användare som registrerar sig på vår portal sparar vi de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst. Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

h) Kryptering

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är viktigt för oss och Älvräddarnas Riksorganisation har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter som samlas in. Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

i) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har du rätt att kostnadsfritt få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig i ett registerutdrag jämte bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem. Registerutdrag begärs ut av oss på Älvräddarnas Riksorganisation. Registerutdraget lämnas ut digitalt i skriftlig form.

Rätt till information och rätt till rättelse

Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

Rätt till begränsning av behandling

Om du motsätter dig riktigheten i de uppgifter som Älvräddarnas Riksorganisation har registrerade om dig eller lagligheten i behandlingen av uppgifterna, eller om du utnyttjat din rätt till invändningar mot behandlingen av uppgifterna, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter. Behandlingen begränsas då till att endast avse lagring tills rättelsen av uppgifterna har genomförts, eller tills det går att fastställa att våra berättigade intressen har företräde framför dina intressen.

Om du har rätt till radering av de uppgifter som vi har registrerade om dig, men samtidigt behöver uppgifterna för att hävda ett rättsligt anspråk, kan du begära att Älvräddarnas Riksorganisation begränsar behandlingen till endast lagring så att uppgifterna finns kvar.

Även i fall där behandlingen av dina personuppgifter har begränsats enligt ovan, får Älvräddarnas Riksorganisation behandla dina uppgifter på annat sätt om så krävs för att hävda ett rättsligt anspråk eller om du har lämnat ditt samtycke

Rätt till radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om:

– du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt behandling, – du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns något annat rättslig grund för behandlingen, – du invänder mot behandling för direkt marknadsföring, – de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen, – personuppgifterna har behandlats olagligt, –radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om du önskar få dina personuppgifter raderade ska du kontakta Älvräddarnas Riksorganisation via e-post info@alvraddarna.se.

COOKIES

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av vår webbplats. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera produkter och tjänster till dig, erbjuda en säker onlinemiljö, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre användarupplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om det på nytt varje gång de klickar sig vidare på webbplatsen.

Cookies används på webbplatsen för att hantera inloggningar, skicka rätt information till rätt användare, språkinställningar, förbättra hemsidans användbarhet samt analysera användningen av hemsidan.

Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och en del tjänster, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsad. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.