Tillsyn av vattenkraftverk

En kort handledning i hur man kan gå till väga för att kontrollera ett vattenkraftverk.

1. Besök vattenkraftverket

Detta låter kanske självklart, men det första och enklaste steget för att skaffa sig en uppfattning om ett vattenkraftverk är att helt enkelt åka dit och ta en titt. Väl på plats gör du en grundlig fotodokumentation. Har du en modern smartphone med kamerafunktion så duger den utmärkt, inte minst som datum, tid och gps-koordinater sparas automatiskt i bilden.

Om du tar med dig ett exemplar av dagens tidning så kan du ha med den i bild, som ett extra bevis av dagens datum.

kraftverk

2. Kontrollera om kraftverket har tillstånd för sin verksamhet

Har kraftverket tillstånd för verksamheten? Denna kontroll är enklast att göra genom att ringa tillsynsmyndigheten, det vill säga länsstyrelsen. Se till att ha koll på kraftverkets namn innan du ringer. Ofta, men inte alltid, hittar du namnet på vattenkraft.info. Kolla även upp det på kartan, förslagsvis på Lantmäteriets hemsida.

vattenkraft.info (kopiera och klistra in länken om du vill besöka sidan)

Innan du ringer upp länsstyrelsen är det bra om du skaffat dig så mycket information som möjligt. Personen du kommer fram till har förmodligen väldigt mycket på sitt bord, så ju mer du kan bidra med desto bättre.

Finns vattenkraftverket i deras system så kan du helt enkelt be om att få ta del av de domar som finns. Skulle de inte ha dessa så får du tag på dem via den Mark- och Miljödomstol som hanterar området. Tänk på att du helst vill ha allt elektroniskt för att undvika höga kostnader. Utskrifter kostar. (Vissa län har börjat ta betalt även för elektroniska handlingar)

3. När du fått tag i vattendom

När du nu har vattendomen för det kraftverk du vill få bättre koll på; läs igenom den. Det kan vara lite småbesvärligt med gammal svenska men det finns en del viktiga saker som du kan leta efter.

  1. Dammbyggnad. Detta är en beskrivning av hur dammbyggnaden skall se ut och här i finns ofta mått och fasta punkter i terrängen som man skall kunna jämföra med. Dessa s.k. fixpunkter är ofta en dubb som fästs i sten på ett ställe där den skall vara lätt att hitta (Nu är ofta fallet så att det inte alls är lätt utan snarare stört omöjliga att hitta dessa). Här står även om det skall finnas peglar (pegel är som en linjal som man kan se vattennivån på) och hur dessa skall vara utformade och vart de skall sitta. Här beskrivs också hur alla luckor, utskov, intag för vatten, eventuella fiskvägar och galler etc ska vara utformade. 
  2. Vattenhushållning. Detta är ett viktigt parti i den dom du tänker läsa för här står hur mycket vatten de får lov att dämma upp, hur högt respektive lågt vattennivån får ligga, och när de måste släppa vattnet annan väg än genom kraftverket. Tyvärr så är det oftast så i äldre domar att det är tillåtet att göra sig en torrfåra genom att låta allt vatten som går i vattendraget passera genom kraftverket. Men det är i vart fall i den delen som oftast kallas för vattenhushållning du hittar hur vattenföringen skall gå till vid kraftverket.
pegel

Ingen kan hjälpa dig att hitta vattendom?

Antagligen har du sprungit på ett kraftverk som saknar tillstånd. Du kommer nu att behöva kontakta länsstyrelsen igen. Det är de som skall utöva tillsyn på plats och det är också nu du kommer att ha stor nytta av att du genomfört punkt ett väldigt grundligt. ALLT du kan påpeka här är bra för att det du nu skall få igång är ett tillsynsärende.

Bästa sättet att lösa detta är att helt enkelt skriva ned allt du redan har koll på i kortfattad form och därefter skicka detta via e-post till länsstyrelsen. De har folk som hanterar tillsyn och det går att finna ut vem på respektive länsstyrelses hemsida. Glöm inte att du i detta läge vill ha ett diarienummer. Det är ett nummer som de sätter på ärenden för att det skall vara lätt att spåra dem i framtiden. Så i din första skrivelse kring varje tillsynsanmälan du gör, se till att de skickar detta nummer till dig. Du kommer antagligen att ringa den som fått ta hand om ditt ärende ibland för att fråga hur det går.

Det finns en vattendom, men de följer den inte

Egentligen handlar det om samma tillvägagångssätt som i punkt fyra med den stora skillnaden att man måste poängtera att det brådskar. Så när man gjort klart för den person man kontaktar så skall man beskriva vad det är som inte görs eller vad som görs på fel sätt och se till att det kontrolleras så fort som möjligt. Naturligtvis skall man också här ha ett diarienummer.

Det är dessutom i detta läge man kan välja att helt enkelt anmäla den som har kraftverket. I det fall man väljer att gå denna väg så är det bra att först kontakta Älvräddarna centralt så att man, om man inte är hundra procent säker på vad man gör, kan få hjälp och lite rådgivning och kanske rentav få hjälp med det hela så att kraftverket anmäls av ÄlvS.