Stadgar

Stadgar älvräddarnas riksorganisation (älvr) antagna på älvräddarnas digitala årsmöte 27 augusti 2023

Inledning

1 § Namn och syfte
Organisationens namn är Älvräddarnas Riksorganisation (ÄlvR); en ideell, demokratisk, ge-nusneutral, partipolitiskt och religiöst obunden miljöorganisation. ÄlvR:s syfte är att verka för naturskydd och miljövård i strömmande och andra vatten samt värna frilufts-, kultur- och sociala värden knutna till dessa vatten.

2 § Geografiskt område och partners
Verksamheten bedrivs i Sverige. Om vattnets avrinningsområde är gränsöverskridande får verksamheten bedrivas i angränsande land. ÄlvR kan vara medlem i och samverka med andra organisationer som stödjer ÄlvR, inom som utanför Sverige.

3 § Organisation och policydokument (verksamhetsplan)
Årsmötet är ÄlvR:s högsta beslutande organ. På årsmötet beslutat policydokument beskriver, i enlighet med stadgarna, verksamhetsområden, vägledning och prioritet av ÄlvR:s arbete. Vart tredje år ska styrelsen utvärdera samt föreslå årsmötet ett aktuellt policydokument för kommande treårsperiod. Styrelsen får språkligt korrigera texten i beslutat dokument utan att textens innebörd förändras.

4 § Lokala/regionala Älvräddargrupper (ÄlvGr)
Enskilda medlemmar med eller utan andra intressenter kan bilda ÄlvGr, en prioriterad grupp inom ÄlvR. En ÄlvGr är en ideell förening eller grupp med minst tre ledamöter/talespersoner med medlemskap i ÄlvR och som i stadgarna eller policydokument infört ÄlvR:s uppförande-kod (8 §). ÄlvGr är i övrigt organisatoriskt och juridiskt självständiga från ÄlvR.

5 § Medlemskap och rösträtt
Privatperson som stödjer ÄlvR kan bli enskild medlem. Ideella organisationer, kommuner, regioner samt företag och andra juridiska personer eller sammanslutningar kan bli stöd-jande medlem. Enskild medlem, men inte stödjande medlem, har en (1) röst på årsmötet. För att kunna nyttja rösträtt på årsmötet måste medlemsavgift/tecknande av autogiro vara bokförd senast en månad (30 dagar) före närmaste årsmöte/extra årsmöte.

6 § Medlemsavgift
Medlemsavgift för kommande år beslutas av årsmötet. Avgiften får vara differentierad. Efter erlagd medlemsavgift/tecknande av autogiro är enskild och stödjande medlem uppta-gen i medlemsregistret (enskild medlemsregistrering efter medgivande) och medlem i ÄlvR.

7 § ÄlvR:s verksamhetsområden
• Öka kunskap om och förståelsen av de bevarandevärden som representeras av strömmande och andra naturliga vatten, opåverkade strandzoner samt hithörande organismgrupper.
• Stödja enskilda medlemmar och grupper som verkar för ÄlvR, med prioritet för ÄlvGr.
• Bedriva publik opinion mot exploatering och åtgärder som hotar naturliga vattenekosystem samt samverka för att främja restaureringsåtgärder i av människan påverkade vattenmiljöer.
• Föreslå nya skyddsområden för exploateringshotade vatten samt stärka skyddet av befintliga skyddsområden.
• Uppvakta politiker, andra beslutsfattare och influensers i en riktning som gynnar ÄlvR:s syfte.
• Med stöd av Århuskonventionen delta i domstolsärenden och driva mål som stärker till-lämpningen av EU:s rättsakter i miljöbalken, till exempel naturvårds- och vattendirektivet.
• Svara på remisser, närvara på arrangemang, delta på mässor samt besöka föreningar och andra intressenter som efterfrågar information av och från ÄlvR.

8 § Uppförandekod
ÄlvR och ÄlvGr tar avstånd från våldsaktiviteter, diskriminering, skadegörelser samt hot och kränkande språkbruk.

Årsmötet

9 § Tid och plats
Årsmötet ska hållas årligen, senast sista juni på plats, tid och form som styrelsen bestäm-mer. Sker årsmötet på plats ska styrelsen tillse att medlem kan delta och rösta digitalt. Försvårar eller omöjliggör praktiska eller tekniska faktorer en digitalt uppkoppling för di-stansmedlemmar ska styrelsen besluta om årsmötet, trots tekniska brister, ska genomfö-ras eller ajourneras.

10 § Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då minst 30 enskilda med-lemmar skriftligen (brev/mejl) begär detta. På ett extra årsmöte får endast ärenden an-mälda i kallelsen avgöras. Mötet ska genomföras enligt 11-15 §§, vid stadgeändring även 28-29 §§, samt punkterna 1–4 och 6 på dagordningen. Till dagordningen ska tillföras en ny punkt med följande un-derrubriker; a) Prövning av fråga/frågor som föranlett mötet, b) Diskussion och beslut an-gående fråga/ frågorna samt c) Avslutande av extra årsmöte.

11 § Kallelse
Kallelse till årsmötet alt. extra årsmötet ska ske senast fyra veckor (30 dagar) innan mötet. Kallelsen ska anslås på Älvräddarnas hemsida och kommuniceras till medlem med e-post/ sms, i de fall medlem har godkänt sådan registerhållning. Kan kallelsen tidsmässigt sam-ordnas med utskicket av Älvräddarnas publikation ska kallelsen också meddelas där. Med-lem som till styrelsen begär skriftlig kallelse ska få sådan. I kallelsen ska framgå dagordning samt vilka ärenden som ska behandlas. I årsmöteskallelsen ska medlem uppmanas att till arrangör meddela sitt deltagande.

12 § Ombud
På fysiskt årsmöte får medlem vara ombud för en (1) ytterligare röstberättad medlem. Om-budet ska före öppnande av årsmöte/extra årsmöte lämna undertecknad fullmakt till sty-relseledamot/kanslist, som överlämnar fullmakten till vald protokolljusterare/rösträknare.

13 § Motioner
Medlem kan väcka förslag om ÄlvR:s verksamhet och stadgar i motion till årsmötet. Motion ska vara skriftlig (brev/mejl) och vara styrelsen tillhanda senast tre veckor (21 dagar) innan årsmötet. Motion ska beredas av styrelsen som framlägger förslag till beslut på årsmötet.

14 § Beslutförhet
Årsmötet är beslutför när kallelse skett enligt stadgar. Som årsmötesbeslut gäller den me-ning majoriteten av röstetalen företräder. Beslut fattas med acklamation, vid digitala års-möten avgör tillgänglig teknik hur beslut manifesteras. Vid personval avgörs lika röstetal genom lottning, i andra frågor avgör den mening som ÄlvR:s ordförande biträder.

15 § Dagordning
På årsmötet ska följande ärenden behandlas.
1. Öppnande av årsmötet.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av två protokolljusterare/rösträknare att jämte mötesordförande justera protokollet.
4. Fastställa av styrelsen upprättad röstlängd (kan avvaktas till ev. omröstningsärende).
5. Anmälan av övriga frågor samt prövning om de ska avgöras på årsmötet eller hänskjutas till styrelsen.
6. Fråga om årsmötets kallelse har skett stadgeenligt.
7. Förslag om stadgar.
8. Verksamhetsberättelse från styrelse (ev. generalsekreterare), (aktiviteter under innevarande år får ingå i fjolårets verksamhetsberättelse).
9. Kassörens ekonomiska redogörelse samt fastställande av balansräkning.
10. Revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Valberedningens presentation av och förslag till styrelseledamöter.
13. Val av ordförande för ett år.
14. Val av ledamöter till styrelsen (kan väljas samfällt eller var för sig).
15. Val av en revisor och en revisorssuppleant alt. val av två revisorer.
16. Styrelsens förslag till valberedning (minst två, varav en sammankallande).
17. Styrelsens utvärdering av och förslag till policydokument (verksamhetsplan). 18. Fastställande av budget för kommande kalenderår.
19. Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer.
20. Fastställande av ersättning för resor och logi.
21. Fastställande av medlemsavgifter.
22. Behandling av (medlems-) motioner.
23. Behandling av (styrelse-) propositioner.
24. Övriga anmälda frågor som årsmötet beslutat uppta till behandling.
25. Styrelseinformation (ev. Älvräddargrupp, regional kontaktperson).
26. Årsmötets avslutande.

16 § Protokoll
På årsmötet ska protokoll föras. Protokollet ska justeras senast en månad (30 dagar) efter mötet och därefter göras tillgänglig för medlemmar på ÄlvR:s hemsida. Vid votering ska till protokollet antecknas de omständigheter om rösträtt, delaktighet, ombud mm som har betydelse för att avgöra resultatet av röstningen. Ev. reservationer ska antecknas.

Styrelsen

17 § Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av medlemmar i ÄlvR. Utöver ordförande ska antal styrelseledamöter minst vara fyra. Förutom av årsmötet vald ordförande konstitueras övriga styrelseposter och uppdrag inom styrelsen. Lämnar ledamot styrelsen före mandattidens utgång får styrelsen ersätta ledamot med medlem som då verkar som styrelseledamot fram till nästa årsmöte/extra årsmöte. Möj-ligheten ska nyttjas om styrelsen inte blir beslutförig enligt stadgarna. Styrelsen får ersätta max två i förtid lämnade ledamöter innan årsmöte/extra årsmöte.

18 § Styrelsens uppgifter
Styrelsen och ev. generalsekreterare företräder ÄlvR. Styrelsen förvaltar ÄlvR:s tillgångar, svarar för dess angelägenheter och verkställer årsmötets beslut. Styrelsen får utse externa arbetsutskott och adjungera personer till styrelsemöten. Det åligger styrelsen att:

• besluta om generalsekreterare (GS) ska utses i ÄlvR samt, om detta blir styrelsens beslut, upprätta anställningsavtal och arbetsbeskrivning för GS,
• utse poster inom styrelsen samt upprätta nödvändiga avtal för ÄlvR,
• vart tredje år utvärdera och ge förslag på policydokument (verksamhetsplan) till årsmötet,
• kalla till årsmöte samt avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse,
• hålla medlemsregistret aktuellt samt upprätta en röstlängd till årsmötet,
• bereda motioner och ev. lämna propositioner till årsmötet,
• tillfråga medlemmar för uppgiften; regional kontaktperson,
• till årsmötet föreslå årsmötet ledamöter till valberedning,
• ta fram budgetförslag till årsmötet,
• vid behov kalla till eller föreslå extra årsmöte,
• i lämpligt forum publicera minst ett nummer av Älvräddaren,
• tillse att ÄlvR:s hemsida är funktionell och har aktuell information samt,
• om resurser och tid tillåter, löpande utge nyhetsbrev till medlemmarna.

19 § Kallelse till styrelsemöten
Ordföranden kallar normalt styrelsen till möte på i förväg bestämda tider eller när minst tre styrelseledamöter begär ett möte. Styrelseledamot som är förhindrad att närvara ska med-dela detta till ordföranden.

20 § Styrelsens beslutförighet
Styrelsen är beslutförd när minst tre eller hälften av ledamöterna inkl. ordförande är när-varande. Som styrelsens beslut gäller den mening flertalet företräder. Vid personval avgörs lika röstetal genom lottning, i andra frågor avgör den mening som ordförande biträder.

21 § Styrelseprotokoll och konstituerande protokoll
Protokoll ska föras vid styrelsemöten. Protokollet ska uppta datum, närvarande styrelsele-damöter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut och ev. anförda reser-vationer. Protokollet ska justeras av ÄlvR:s ordföranden eller på mötet utsedd mötesord-förande samt mötessekreterare. Vad som nämns ovan om datum, närvarande styrelseledamöter, styrelsens beslut och ju-stering av styrelseprotokoll ska också gälla ÄlvR:s konstituerande möten. Ärenden att be-handla på dessa möten är angelägenheter enligt 18 och 26 §§; ÄlvR:s ekonomiska handha-vanden, firmatecknare, attesträtt och ev. befogenhet att göra utbetalningar för ÄlvR. Öv-riga angelägenheter/ärenden att behandla på mötet avgör styrelsen.

22 § Reservation
Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet i ärendet. Sådan reservation ska anmälas i samband med beslut och föras till protokoll.

Valberedning

23 § Sammansättning och uppgifter
Styrelsen ska till årsmötet föreslå minst två ledamöter till valberedning, varav en samman-kallande. Ledamot i valberedningen väljs på ett år. Till årsmötet ska valberedningen föreslå ordförande och minst fyra styrelseledamöter. Val-beredningen får föreslå kassör utom styrelsen (adjungerad). I valet av styrelseledamöter ska valberedningen eftersträva en genusneutral/jämn fördelning mellan män och kvinnor. För granskning av styrelsens förvaltning och ÄlvR:s räkenskaper ska valberedningen också föreslå en revisor och en revisorssuppleant alt. två revisorer för en tid av ett år. Mandatperioden för ordförande är ett år, övriga styrelseledamöter utses på två år. Första gången val äger rum ska hälften, dock minst två ledamöter väljas på ett år. På efterföljande årsmöten ska mandatperioderna för (cirka) hälften av ledamöterna vara överlappande. Medlem kan till valberedningen föreslå styrelseledamot/-ledamöter. Förslag ska inkomma till valberedningen i god tid innan årsmötet (helst två månader).

Revision

24 § Revisorsuppgifter
Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av på årsmötet vald revisor alt. valda revisorer. Senast två veckor (14 dagar) före årsmötet ska revisor alt. revisorer överlämna revisionsberättelsen till styrelsen. När som helst under verksamhetsåret får revisor alt. re-visorer ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör ÄlvR:s verksamhet.

Förvaltning

25 § Räkenskapsår
ÄlvR:s verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår, 01-01 – – 12-31.

26 § Firmateckning/attesträtt
ÄlvR:s firma ska tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om kassör utses utom sty-relsen ska denne teckna firman på samma villkor. ÄlvR:s fakturor ska attesteras. Styrelsen avgör vem eller vilka som under räkenskapsåret ska vara behörig att attestera.

Uteslutning

27 § Uteslutning av medlem i ÄlvR
Medlem som uppenbart motarbetar ÄlvR eller åsidosätter uppförandekoden (8 §) kan ute-slutas om minst ⅔ (67 %) av medlemmarna på årsmötet godkänner förslag på uteslutning. Utesluten medlem kan ansöka om nytt medlemskap tidigast fem år efter uteslutning.

Stadgar och upplösning

28 § Villkor vid stadgeändring
Styrelsen får lägga förslag om stadgar till årsmötet. Styrelsen ska föreslå årsmötet bifall eller avslag av stadgeförslag från medlem. Medlem kan endast initiera stadgeförslag via motion. En stadgeändring är direkt antagen av årsmötet om minst en kvalificerad majoritet, ¾ (75 %), av röstberättigade medlemmar röstar för förslaget. Är röstetalet mindre än ¾ men uppnår minst ⅔ (67 %) krävs ett efterföljande årsmöte med minst ⅔-majoritet för bifall. Årsmötet har förkastat stadgeförslag om röstetalet är mindre än ⅔ vid första röstningen. Ett efterföljande årsmöte kan vara ett extra årsmöte. Vid kallelse till extra årsmöte ska minst två månader (60 dagar) passerat från föregående årsmöte innan ett nytt möte får äga rum.

29 § Ikraftträdande av angeläget beslut och stadgeförslag
Styrelsen får förslå att årsmötet ska pröva om angeläget beslut och/eller stadgeförslag ska vara direkt ikraftträdande. Avslår årsmötet fråga om prövning eller att fråga om ikraftträ-dande inte väcks av styrelsen träder beslut ikraft efter avslutat årsmöte.

30 § Upplösning av ÄlvR
ÄlvR upplöses efter två på varandra följande årsmötesbeslut, varav ett årsmöte kan vara extra årsmöte. Vid kallelse till extra årsmöte gäller gången tid enligt 28 §. För att förslag om upplösning ska vara antagen måste medlemmar minst uppnå kvalificerad majoritet, ⅔ (67 %), på respektive årsmöte. Årsmötet som upplöser ÄlvR ska också besluta om hur dess tillgångar ska hanteras.