Om strömmande vattendrag

Nordens korallrev

Skandinaviens fritt strömmande vattendrag har ibland beskrivits som Nordens korallrev, vilket beror på den stora mångfald av liv som finns i dem.

Att strömmande vattendrag har en stor betydelse för ett naturligt kretslopp vet de flesta. Men att vi idag i Sverige har mellan 11 000 till 20 000 vandringshinder (exakt antal är okänt) längs dessa vattendrag är inte lika känt.

Varje hinder minskar eller stoppar möjligheten för energin som finns i strömmande vatten att forma vattenfåran och sprida sand, sten och andra material. Samtidigt hindras viktiga naturliga näringstransporter och dammarna dämmer oftast över och förstör viktiga strömhabitat.

Vandringshindren påverkar allt levande i vattnet och medför i slutändan att den biologiska mångfalden utarmas.

Fiskvägar är inte lösningen, utan en kompromiss som bör användas enbart i speciella fall.

En viktig egenskap i fria naturliga strömmande vattendrag är möjligheten för spridning och passage för djur, växter, sediment och organiskt material. Detta fungerar i både upp- som nedströms riktning, men också i sidled.

Fria passager upp och nedströms är det vi oftast noterar, exempelvis att olika arter av fiskar förflyttar sig beroende på deras behov.

Synliga exempel på material som sprids är träd, stenar och grus som följer med vårfloden eller sediment som samlas där strömmens hastighet minskat.

Resultatet av en vårflod är också tydlig och då främst i form av översvämmade ängar och strandzoner, miljöer som då, med hjälp av vattnet, förses med viktiga näringsämnen.

En damm, med eller utan kraftverk, eller någon annan form av hinder sätter dessa för ekosystemet nödvändiga funktioner ur spel. En tydlig konsekvens blir att den biologiska mångfalden i och kring vattendraget utarmas.

Att avveckla obsoleta vandringshinder gör att livet i vattendraget får möjlighet att växa sig starkare och populationerna av djur och växter i och kring vattnet livskraftigare vilket stärker den biologiska mångfalden. Ett ekosystem med stor biologisk mångfald är också mer motståndskraftigt mot plötsliga förändringar, man brukar prata om reciliens.

ekosystemtjanster-i-sotvatten_w