fbpx

Stadgar

ÄLVRÄDDARNAS STADGAR

STADGAR FÖR ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION
ANTAGNA VID ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATIONS ÅRSMÖTE I GÄVLE 18 JUNI 2011. REVIDERING: (2019-08-24: § 12)

§ 1 Älvräddarnas Samorganisation är en ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning. Samorganisationens syfte är att underlätta samarbetet mellan grupper och enskilda som kämpar för de bevarandevärden som Sveriges vattendrag representerar.

§ 2 Samorganisationen skall i sin verksamhet

  • väcka opinion i frågor som rör exploatering av outbyggda älvar och älvsträckor, samt restaureringsåtgärder i påverkade vatten.
  • sprida kunskap och medvetande om de betydande bevarandevärden som fritt strömmande älvar och vattendrag representerar,
  • stödja de grupper och enskilda som kämpar för bevarande av exploateringshotade älvar och älvsträckor.
  • påverka myndigheter och politiker till att verka för stärkt skydd av outbyggda älvar och älvsträckor.
  • sprida kunskap om och stödja restaurering och andra åtgärder som gynnar det biologiska livet i och vid vattendrag som påverkats av vattenkraft, flottning eller andra mänskliga aktiviteter.

§ 3 Älvräddarnas Samorganisation är en sammanslutning vars medlemmar är självständiga grupper med huvudsakligt syfte enligt § 1 och § 2, i det följande kallade älvräddargrupper. Nya grupper inväljes i Samorganisationen av årsmötet.

§ 4 Grupp som är medlem i Samorganisationen och som uppenbart motarbetar Samorganisationens syften kan, om minst 2/3 av de vid ett årsmöte närvarande röstberättigade så beslutar, uteslutas ur Samorganisationen.

§ 5 Fysiska personer och sammanslutningar som står bakom Samorganisationens syften och erlägger av årsmötet fastställd årsavgift kan bli stödjande medlemmar.

§ 6 Samorganisationens högsta beslutande organ är representantskapet. Representantskapet består av en ordinarie ledamot och en ersättare för denne från varje älvräddargrupp. Representantskapets ledamöter med ersättare anmäles till årsmötet av resp. älvräddargrupp. Mandattid är ett år.

§ 7 Styrelsen är Samorganisationens verkställande organ. Mellan representantskapets möten fattar styrelsen erforderliga beslut angående möten, uppvaktningar, skrivelser, uttalanden, och olika frågor av föreningsteknisk art.

§ 8 Styrelsen utses av årsmötet och består av ett udda antal ordinarie ledamöter, dock minst sju personer. Ordföranden utses för en tid av ett (1) år. Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två (2) år, så att hälften av ledmöterna väljes vid ett ordinarie årsmöte och andra hälften vid påföljande årsmöte.

§ 9 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre av ledamöterna i styrelsen begär det. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 10 Årsmötet väljer föreningens övriga funktionärer, vilka kan utses såväl bland styrelsens ledamöter som bland Samorganisationens övriga stödjande medlemmar.

§ 11 Samorganisationens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. (2019-08-24)

§ 13 Samorganisationens säte skall vara Kalix.

§ 14 Två revisorer granskar före årsmötet Samorganisationens räkenskaper för det gångna räkenskapsåret och avger rapport härför till årsmötet.

§ 15 Representantskapet skall årligen samlas till ett årsmöte. Årsmötet hålls under sommarhalvåret. Styrelsen kan kalla till ytterligare representskapsmöten om så erfordras.

§ 16 Kallelse till årsmötet skall distribueras till Samorganisationens medlemmar, älvräddargrupperna, senast fyra veckor före mötet. I kallelsen anges de ärenden som utöver sedvanlig dagordning kommer att behandlas på mötet. Även Samorganisationens stödjande medlemmar ska inbjudas att närvara vid årsmötet.

§ 17 Motion eller skrivelse som medlem önskar få behandlad av årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast sex veckor före mötet.

§ 18 Vid årsmötet och övriga representantskapsmöten äger en representant per älvräddargrupp rösträtt. Vid votering i fråga om personval tillämpas sluten omröstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock ej vid personval då lotten avgör.

§ 19 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 1. Fråga om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Val av funktionärer för årsmötet. a) ordförande b) sekreterare c) två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Det gångna årets arbete: a) styrelsens verksamhetsberättelse b) kassörens redovisning c) revisorernas berättelse 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 6. Fastställande av årsavgift. 7. Val av Samorganisationens funktionärer för ett år: a) ordförande b) ordinarie ledamöter c) kassör d) två revisorer samt två suppleanter e) valberedning f) övriga funktionärer 8. Behandling av förslag från styrelsen 9. Behandling av motioner 10. Övriga frågor

§ 20 För ändring av dessa stadgar krävs minst 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade vid ett årsmöte.

§ 21 För Samorganisationens upplösning krävs beslut vid två på varandra följande representantskapsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa två representanskapsmöten ska minst 3 månader ha förflutit. För att ett förslag om upplösning skall godkännas krävs att vid vardera mötet minst 2/3 av de närvarande röstberättigade har röstat för upplösning. Vid beslut om upplösning skall anges vilken organisation Samorganisationens tillgångar skall tillfalla.

Dela denna sida

Stöd Älvräddarna

Nyheter

Arkiv efter kategori

Kategorier

Arkiv efter datum

Tidsmaskin