Stor seger för förnuftet!

Äntligen kom domen (2024-03-14) som gör att alla som kämpat för Buttorps forsar i Ätran nu kan andas ut!

Älvräddarna har ända sen planerna om ett kraftverk blev offentliga, runt 2010, varit med i kampen för att förhindra att ett kraftverk byggs i Buttorp. De mycket värdefulla sträckorna här utgör en av de längsta sammanhållande strömsträckor som finns kvar i södra Sverige. Stora insatser har gjorts för att gynna fisk och övrigt vattenliv. 2018 bildades dessutom ett naturreservat för att skydda och bevara de unika strömmarna och forsarna för framtiden. Se nedan,

”I Ätran vid Buttorp, strax norr om Sexdrega, finns en av södra Sveriges få naturliga forsar av sin storlek. Strömmande och forsande vattendrag är avgörande för flera arter – bland annat öringen. Antalet öringar har minskat drastiskt i Ätran under senare halvan av 1900-talet. I den här delen av Ätran finns fortfarande den storvuxna Ätranöringen.

Fåglar som drillsnäppa, forsärla och strömstare häckar inom reservatet och ån omges av lövskogar med betydelse för biologisk mångfald. Inom reservatet finns flera signalarter för skyddsvärd skog och skyddade arter som groddjur och orkidéer.

De vackra miljöerna kring Buttorp vid Ätran är viktiga närrekreationsmiljöer för de närboende och ett betydande område för fisketurism.

2018 beslutade Svenljunga kommun att bilda ett kommunalt naturreservat vid Buttorps forsar. Reservatet omfattar cirka 1700 meter av Ätran med strandzoner.”

Vi har skrivit många yttranden, artiklar och bl.a. arrangerat en manifestation tillsammans med andra som motsatt sig planerna, vilket med säkerhet bidragit till att förhindra ett kraftverksbygge mitt i detta unika område. När jag meddelade de vi företrätt om vad Mark- och miljööverdomstolen till slut kommit fram till trodde de inte det var sant! Några har fastigheter med fiskerätt i Ätran och Älvräddarna har företrätt dessa i rättsprocessen. Flera av fastighets- och fiskerättsägarna har helhjärtat engagerat sig i detta långdragna ärende. Tillsammans med grannar och andra engagerade skickade de skrivelser, fick tidningar att uppmärksamma saken med mera. Vi har hört att efter vi meddelat domstolens besked har det tagits emot med stor glädje och det nu firats i stugorna.

Ätran Kraft kommer troligen överklaga, men kommer vad vi bedömer, i och med den här nya domen ha väldigt liten chans att få något nytt tillstånd. I den nya domen godkänns inte bolagets argument att urminnes hävd föreligger, vilket om bolaget går vidare innebär att man måste söka ett helt nytt tillstånd. Domstolen konstaterar att det i föreskrifterna för naturreservatet Buttorps forsar bland annat står att vattnet inte får utnyttjas till vattenkraftsproduktion. Det är enligt reservatets föreskrifter förbjudet att uppföra byggnad, anläggning eller utnyttja vattnet för vattenkraft. Sammantaget mycket starka skäl för att inte tillåta ett småskaligt vattenkraftverk i ett skyddat område.

Urban Hjälte

Sakkunnig i vatten-och fiskevårdsfrågor
Älvräddarnas Riksorganisation

Älvräddarnas poster vid kampen om Buttorps forsar när det begav sig, designat av John Schütte.