Älvräddarna tillsynsanmäler Nilsson Kraft AB i Testeboån

Enligt ett domslut 2019-06-05 från Mark- och Miljödomstolen i Östersund ska Nilsson Kraft AB som driver kraftverken i Testeboån sätta ut ål eller göra “annan fiskevårdande åtgärd”. Domen lyder:Nilsson Kraft AB ska i berörda delar av Testeboån utsätta 50 kg ålyngel per år, eller, om länsstyrelsen så påfordrar, vidtaga annan fiskevårdande åtgärd, dock begränsad till 20 000 kr per år.ÄlvR vill veta
• om ålyngel har satts ut, vilka mängder och vilka år det har skett, eller
• om Länsstyrelsen har påfordrat annan fiskevårdande åtgärd – vad har den i så fall inneburit, vilket underlag har föranlett ändring till denna fiskevårdande åtgärd, samt utfall för dessa åtgärder?
• utifrån Handboken för tillämpningen av 11 kapitlet i miljöbalken för vattenverksamheter – hur
säkerställer Länsstyrelsen att miljömålen uppnås, främst 8. Levande sjöar och vattendrag och 16. Ett rikt växt- och djurliv, men även övriga berörda miljömål; samt
• hur säkerställer Länsstyrelsen att verksamhetsutövaren sköter sitt ansvar för egenkontrollen
löpande, och självständigt bidrar till en hållbar utveckling? Som bilagor har ÄlvR skickat med aktuellt domslut om ålyngel eller fiskevårdande åtgärd, en ej komplett lista på tillfällen då brister i Nilsson Krafts verksamhetsutövning dokumenterats, samt en tidigare dom där verksamhetsutövaren fälldes för fem miljöbrott och fick en företagsbot om 450 000 kr .  Miljöbrottet i punkt 1 var det allvarligaste och skadade miljön och medförde fara för miljöskador i Gavleån. Gärningarna i punkterna 2, 4 och 5 bestod av brott mot villkor som ska skydda

miljön i de aktuella vattendragen. Brotten i punkten 2 avsåg fem tillfällen och brottet i punkten 5 hade pågått under en relativt lång tid och föreföll vara en medveten prioritering av drifthänsyn i stället för de miljöhänsyn som villkoren krävde.

Älvräddarna noterar i myndigheternas Handbok för tillämpningen av 11 kapitlet i miljöbalken för vattenverksamheter att deras tillsyn ska säkerställa miljöbalkens syfte samt följa riksdagens miljömålsstyrning. Tillsynen betonar dels vikten av verksamhetsutövarens egenkontroll, dels att myndigheten ska bedöma hur mycket eller ofta tillsynen behöver genomföras, utifrån hur utvecklad verksamhetsutövarens egenkontroll är. Tillsynen ska även understryka kravet på egna insatser från verksamhetsutövaren.
Mot bakgrund av verksamhetsutövarens känt bristande miljöhänsyn hoppas ÄlvR att länsstyrelsen följer upp Nilsson Kraft AB och säkerställer att vattendomar följs, samt att fiskevårdande åtgärder genomförs. 
  

GE DONATION


Bli medlem