Beviljad LOVA-ansökan för kartering i Lule älvdal

Älvräddarna breddar nu verksamheten och inleder kartering av Kvarnbäcken i Bodens kommun, i samverkan med Luleälvens vattenråd (LVR) och konsulten Robert Westin från Arctic Adventure.

– Det här är ett roligt och viktigt steg framåt, för att vi i nästa steg ska kunna göra konkreta restaureringsåtgärder, säger Robert.

Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat medel för projektet, och LOVA är medfinansiär till genomförandet.

– Vi kommer att genomföra en total biotopkartering av Kvarnbäcken vid Krokfors, Harads utanför Boden (karta google maps), inklusive rapportering till offentliga Nationella biotopkarteringsdatabasen.

LVR har kontakt med markägare längs Kvarnbäcken som önskar restaurera bäcken. Inför LOVA-ansökan 2025 behövs kartering, vilken kommer att ske okulärt i bäcken av biotop, musslor, med elfiske samt med drönare.

Resultatet från karteringen förväntas ge ny kännedom om potentiella restaureringssträckor och eventuellt om nya musselbestånd. Om restaurering sedan genomförs uppnår vi bättre ekologisk status genom strömmande vatten, nya lekområden och ökad konnektivitet. Vilket i förlängningen ger ett mer levande vattensystem med ökad biologisk mångfald, trivsel och möjlighet till fiske- och övrig turism.

Huvudansvarig för karteringen är Robert Westin, karteringsutbildad utifrån rapport 2017:09 “Biotopkartering vattendrag – Metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag”. Projektansvarig är Siri Lundström, biolog, ordförande för Luleälvens vattenråd och vice ordförande för Älvräddarna.

– Det här är väldigt roligt, att vi nu kan både bredda Älvräddarnas viktiga arbete med konkreta åtgärder för levande vatten, och samarbeta med Luleälvens vattenråd, säger Siri.

För mer information om Lule älvdals vatten, se Länsstyrelsens rapport Pilotprojekt Luleälven, 2015-2017. Bodräskån dit Kvarnbäcken rinner, i bilaga 3, översiktskarta sid 82 (figur 1, grön linje) och kartering sidan 129 ff. Foto ovan från s. 133, nedan från s. 21.