Sävar kraftverk får inte tillstånd

Från Västerbottenkuriren
https://www.vk.se/2022-11-17/savar-kraftverk-far-inte-tillstand

Lite från texten som ligger bakom betalvägg:

“Umeå Energi nekas tillstånd för att driva Sävar kraftverk i Sävarån. Det slår mark- och miljödomstolen fast i en dom.

– Det här är en vinst för miljön och för Sävarån, säger Christer Borg i Älvräddarna.”

“Den elkraft som genereras från Sävar kraftverk är inte stor. Man beräknar att kraftverket ger 1 450 megawatt-timmar per år i elproduktion. Nuvärdet av elproduktionen blir då 19,2 miljoner kronor, enligt Umeå Energis beräkning. För att fortsätta driften skulle det krävas att Umeå Energi investerar i kraftverket.

– Det här är ett litet olönsamt kraftverk. Det är en apart verksamhet för Umeå Energi. Att lägga ned det här kraftverket störtar inte det svenska elsystemet, säger Christer Borg som är generalsekreterare i Älvräddarnas Samorganisation.

Richard Löwall och Jari Toivanen inspekterar anläggningen där man ofta både sett och känt stanken av rutten fisk.

Älvräddarna ser domen som en framgång och en vinst för miljön i Sävarån, ett område som också är ett Natura 2000-område.

Prövningen har varit utdragen, redan 2018 ansökte Umeå Energi om att lagligförklara kraftverket samt bland annat om tillstånd för att riva ut den gamla fisktrappan, för att anlägga en upptröskling för fiskvandring och för att dämma och avleda vatten för kraftutvinning. 

– Att Umeå Energi inte får tillstånd innebär inte att de omedelbart behöver riva kraftverket. Det här är en strikt tillsynsfråga, och länsstyrelsen måste först förelägga Umeå Energi att upphöra med verksamheten, förklarar Christer Borg.

Även om Umeå Energi får ett sådant föreläggande, om att ta bort de delar som dämmer Sävarån, så krävs tillstånd även för detta.

Dr Svenning och Christer Borg vid Umeå tingsrätt.

– Det är en lång juridisk process, Det kommer att ta tid. Inget kommer att hända ännu nästa sommar, säger Christer Borg.”

En möjlighet är att Umeå Energi väljer att begära prövningstillstånd i högre instans, i Mark- och miljööverdomstolen.

– Umeå Energi har tagit del av beslutet och analyserar just nu vad domen innebär och hur vi kan gå vidare i frågan. Det finns flera viktiga aspekter att värdera, både energiperspektiv samt miljö- och klimatperspektiv. För att inte föregripa frågan innan analysarbetet är klart kan vi i nuläget inte uttala oss om konsekvenser eller om en eventuell överklagan blir aktuell, skriver Ulf Kullh, tillförordnad affärsansvarig vid Umeå Energi i ett mejlsvar.”


GE DONATION


Bli medlem