Stormöte i Bryssel – European Rivers Summit 29 sept – 1 okt 2022

Den 29 september fick Christer Borg från Älvräddarna möjlighet att hålla en kort presentation på European Rivers Summit i Bryssel.

European Rivers Summit är en konferens, denna gång tvådagars, vars syfte är att inspirera den rörelse av medborgare och organisationer i Europa som arbetar med att skydda och återställa europeiska vattendrag, bekämpa nya dammar och ta bort utdaterade vandringshinder i strömmande vatten.

Friska floder, älvar och åar är avgörande för att nå målen i EU:s Green Deal eller på svenska EU:s Gröna giv. Ett av områdena i denna färdplan är ren luft, rent vatten, friska jordar och återställd biologisk mångfald, och där passar Älvräddarnas arbete in och också vårt deltagande i Bryssel.

Från vänster: Ulrich Eichelmann, Dan Yates, Åsa Renman Andra raden från vänster: Sergiy Moroz, Christer Borg och Sampsa Vilhunen

Bland organisationerna som arrangerade och stöttade mötet finns bland många andra River Watch, Euronatur, Wetlands International, WWF, EU Life, Living Rivers Europé, Dam Removal Europé.

Detta var tredje mötet i en pågående serie, de tidigare har hållits i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina 2018 och det andra i Lissabon, Portugal 2021.

Konferensen startade eftermiddagen 28 september med en diskussion i EU-parlamentet där WWF och parlamentsledamoten César Luena anordnade ett policyevenemang om återställande av fritt strömmande floder i Europa. Filmen “Dam Busters – Restoring Europe’s Rivers” visades och därefter vidtog en paneldiskussion om EU:s naturrestaureringslag och behovet av att inkludera en ambitiös ram för återställande av fritt strömmande floder.

Christer höll sin presentation den 29 september och det blev tillfälle att träffa många likasinnade bland de mer än 150 personer som deltog från hela Europa. Flera av de mer namnkunniga inom den europeiska dammutrivnings- och restaureringsrörelsen fanns på plats:

Christer och Ulrich Eichelman.

Ulrich Eichelmann från Riverwatch, känd som speaker i filmen Save the Blue Heart of Europe som Älvräddarna visade under en turné för några år sedan.

Gary Wockner, tidigare Waterkeeper Alliance, nu deltagare i Save the Poudre, Save the Colorado med flera vad med under dagarna,  Åsa Renman med kollega Nils Boisen från Norwegian Biodiversity Network hade också hörsammat uppropet och deltog i Bryssel.

Sergiy Moroz, från European Environmental Bureau, leder EEB:s arbete med ramdirektivet för vatten och samordnar EEB:s engagemang i insatser för ett bättre genomförande av EU:s naturdirektiv och EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020, vilket han pratade om under sin presentation.

Intressant är arbetet i Finland som leds av Sampsa Vilhunen, WWF Finland. Sampsa har ett team av naturvårdsmänniskor som är bland de mest framgångsrika i Europa när det gäller restaurering av strömmande vatten och damborttagningar.

Under de senaste fem åren har WWF Finland redan varit involverat i 43 dammutrivningar, vilket har öppnat över 1 000 km av fritt rinnande åar. Det har handlat om allt från kulvertar till gamla bruksdammar, till aktiva vattenkraftverk. WWF Finland har också lyckats få till en nationell plan för att ta bort dammar från sina vattendrag, bland annat för att få tillbaka migrerande fiskbestånd.

Detta har inneburit att damborttagningen som en restaureringsåtgärd har fått stor betydelse i det finska samhället, med allt fler organisationer som nu arbetar för detta gemensamma mål. Förra året togs cirka 137 vandringshinder bort i Finland, ofta med stöd från stat och kommun.

Kaffemingel på European Rivers Summit.

Några slutord från European Rivers Summit

För att bygga, stärka och växa vår rörelse måste vi fortsätta att samlas regelbundet i European Rivers Summits för att:

Hålla kontakten och lär av varandra, våra kampanjer, aktiviteter, hot och möjligheter.

Ta del av den senaste vetenskapen, verktygen, policyerna och finansieringen för att hjälpa oss att skydda och återställa floder.

Fira varandras framgångar och omgruppera efter misslyckanden.

Låt sig inspireras och få energi av varandras arbete – och av medaktivisternas mod, kreativitet och engagemang.

En bra början är att bli medlem i Älvräddarna! Här kan du läsa mer om medlemskap, sponsorskap och gåvor.