Vattenkraftsbolag KO-anmäls för begreppet “förnybar”

Ordförande i Älvräddarnas Samorganisation, Christer Borg, har skickat en anmälan om vilseledande marknadsföring till Konsumentverket, KO. Företagen som anmäls är Vattenfall AB, E.ON och Fortum AB. Skälet är att de i strid med ISO 14021 som reglerar hur företag får marknadsföra sig med miljöargument, ett regelverk som KO använder sig av, använder begreppet ”förnybar” om sin vattenkraftsproduktion.

Enligt den under 2011 reviderade versionen av ISO 14021 som reglerar hur företag får använda miljöbegrepp i sin marknadsföring kan inte vattenkraft generellt kallas för förnybar i Sverige. Skälet är att påståenden om förnybarhet endast kan godkännas om vattenkraften produceras i enlighet med kriterierna för hållbar utveckling. ISO använder sig av Brundtlandrapportens definitioner: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”

De juridiska och lagliga tillstånd med vilken svensk vattenkraft bedrivs innebär mängder av miljöproblem som gör den oförenlig med Brundtlanddefinitionen om en hållbar utveckling, och därmed också med ISO-systemets definition på vad som får kallas ”förnybar energiproduktion” i samband med vattenkraft.  
–    Eftersom 97 % av de svenska 2 100 vattenkraftverken bedrivs med tillstånd som meddelats enligt lagar tidigare än vår nuvarande miljöbalk, uppfyller denna produktion inte kriterierna för att kunna kallas förnybar, menar Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas samorganisation.

Miljöbalken är den första lagstiftning runt vattenverksamheter som tar upp begreppet ”hållbar utveckling” och som dessutom infört olika typer av skyddsåtgärder för dessa. Skyddsåtgärderna kan vara fiskvägar som möjliggör fiskvandring förbi dammarna eller andra hänsynstaganden som idag saknas i den absoluta merparten av svenska vattenkraftverk. Skadorna på miljön i våra vattenkraftverk är direkt knutna till de gamla villkoren från äldre lagstiftning. Det är också denna föråldrade lagstiftning som gör att Sverige som nation med absolut största sannolikhet kommer att få viten för fördragsbrott i och med att vi inte kan uppnå kraven i det EU-rättsligt bindande vattendirektivet, avslutar Christer Borg.

Kontaktuppgifter:

Christer Borg, ordförande Älvräddarna: 0706-84 74 31, christer.borg@alvraddarna.se