Älvräddarna KO- och RO-anmäler Lerum Energi och Fortum för vilseledande marknadsföring

Älvräddarnas Samorganisation KO- och RO-anmäler Lerum Energi och Fortum för vilseledande marknadsföring. Företagen påstår på sina hemsidor att vattenkraften är miljövänlig, trots att all vedertagen forskning visar att vattenkraft har en stor negativ påverkan på ekosystem och biologisk mångfald.

I två separata anmälningar har Älvräddarna nu återigen anmält kraftföretag för vilseledande marknadsföring. På Fortums hemsida kan man hämta ett dokument och i rubriken läsa: “Vattenkraft för miljövänlig energi”. Lerum Energi har texten ”Elkraften som alstras är miljövänlig s.k. grön el” på sin hemsida. Precis som i fallet med Eon för en tid sedan menar Älvräddarna att påståendena är ogrundade och saknar vetenskapliga belägg.

– Tvärtom visar all forskning inom biologi och ekologi att vattenkraft, både den storskaliga och den småskaliga, påverkar dessa unika ekosystem mycket negativt, ett faktum som helt lyser med sin frånvaro i de här kraftbolagens marknadsföring, säger John Schütte, styrelsemedlem i Älvräddarnas Samorganisation som skickat in anmälningarna.

Älvräddarna menar att de tre kraftbolagen som nu anmälts bara är några exempel av många på hur kraftindustrin medvetet försöker positionera vattenkraften som ”miljövänlig” när det korrekta begreppet borde vara ”klimatneutral”.  Sammanblandningen av de två begreppen är till viss del en medveten strategi, menar Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

– Kraftbolagen vill gärna skapa en motsättning mellan klimatarbete och annat miljöarbete, som t ex. biologisk mångfald, en motsättning som egentligen inte existerar. Tvärtom visar rapporter från bland annat Stockholm Resilience Centre och FN:s sekretariat för biologisk mångfald att det är viktigt att ha en helhetssyn och att alla aspekter, inte minst biologisk mångfald, tas med i arbetet med klimatfrågan. Ett effektivt och hållbart klimatarbete inkluderar andra miljöfrågor och den motsättning som kraftindustrin försöker skapa beror på ett enögt perspektiv med fokus på vinst snarare än klimat och miljö, menar Christer Borg.

Älvräddarna hoppas på snabb ärendehantering hos KO och RO. Arbetet med bland annat vattendirektivet och åtgärderna för att lösa problemen med fysiska förändringar, som t ex. vandringshinder kräver att alla parter har en gemensam grundsyn på problemen. Ett korrekt beslut från KO och RO kommer att skapa förutsättningar för en framåtskridande dialog mellan kraftindustrin och företrädare för miljöorganisationer under de närmaste åren menar Älvräddarna.

Kontakt:

Christer Borg, ordförande: 0622-300 95, 0706-84 74 31. christer.borg@alvraddarna.se

John Schütte, styrelsemedlem: 0766-354 108. john@johnschuette.de