Älvräddarna polisanmäler Gävle Kraftvärme AB

Älvräddarnas Samorganisation har polisanmält Gävle Kraftvärme AB för miljöbrott i Gavleån vid Strömdalens kraftverk. Gävle Kraftvärme AB har skyldighet att uppfylla de villkor som gäller för verksamhetens drift. I Strömdalen ska en så kallad ålyngelledare finnas på plats för att säkerställa ålens vidare vandring till Storsjön. Ålen är akut utrotningshotad och villkoret om ålyngelledare har inte följts på minst 20 år. Miljöbrott kan leda till böter eller fängelse i högst två år säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Vattenkraft påverkar biologisk mångfald på ett mycket betydande sätt. Därför är vattenverksamheter som vattenkraft tillståndspliktiga, och dessa åläggs att följa de villkor som myndigheter utfärdar för att minska de oundvikliga skador som vattenkraft alltid orsakar miljön.

–  Vi ser det som mycket allvarligt att Gävle Kraftvärme AB inte följer de villkor som är grundvalen för tillåtligheten i deras verksamhet vid Strömdalens kraftverk säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

En av de viktigaste orsakerna till ålens akut hotade ställning är de vandringshinder som dammarna utgör. Ålen måste ha möjlighet att komma upp till Storsjön som är ett uppväxtområde för arten och villkorsbrottet innebär att generationer av ål inte har haft chans att växa till sig för att sedan ta sig till Sargassohavet för fortplantning. Ålyngelledare är en skyddsåtgärd som tillkommit just för att överbrygga dessa vandringshinder och deras påverkan på artens status.

Därför ser Älvräddarna på överträdelserna av villkoren för Strömdalen som mycket alarmerande.

–  ­ Det är svårt att se några ursäkter för dessa överträdelser, och att de sker betyder att Gävle Kraftvärme AB under lång tid inte tagit sitt miljöansvar på allvar, menar Christer Borg.

Älvräddarna är väl medvetna om det projekt som pågår för att åtgärda hela Gavleåns vandringsproblem för fisk och förutsätter att lösningar presenteras även för Strömdalens kraftverk. Men att brottet pågått så länge och dessutom kraftigt minskar möjligheterna för en utrotningshotad art gör att en polisanmälan är viktig, inte minst för att lyfta frågan om vattenkraftsbranschens ansvar för dessa arter.

Kontaktuppgifter:
Christer Borg, ordförande Älvräddarnas Samorganisation: 0706-84 74 31, christer.borg@alvraddarna.se