Älvräddarna polisanmäler kraftverksbygge

Anonym uppgiftslämnare ledde Älvräddarna till olagligt kraftverksbygge.

Älvräddarnas Samorganisation fick ett anonymt tips om ett påstått olagligt kraftverksbygge i Flian, biflöde till Lidan. Efter att ha undersökt saken med länsstyrelsen i Västra Götaland och själva varit på platsen har en polisanmälan lämnats in.

Älvräddarna anser att bygget vid Banevalla kvarn är ett pågående brott mot miljöbalken. En så kallad fångdamm har byggts för att torrlägga arbetsområdet och vattnet leds nu i en fåra där det normalt inte rinner. Den gamla dammen har tagits bort, enligt den anonyme uppgiftslämnaren har den sprängts bort, inloppskanalen har sprängts ned två meter och utloppskanalen fyra meter, därtill har ån vidgats med över två meter.

– Ett sådant här omfattande arbete ska alltid föranledas av en anmälan till länsstyrelsen, säger Christer Borg, ordförande Älvräddarnas Samorganisation. I det här fallet är det tveklöst så att länsstyrelsen skulle bedömt det som en tillståndspliktig verksamhet, vilket bara det i sig innebär att brott begåtts eftersom ingen anmälan lämnats in.

En tillståndsansökan är en relativt omfattande process, normalt kan den ta upp till två år och den görs för att säkerställa att verksamheten påverkar miljön så lite som möjligt. Bygge och drift av vattenkraftverk anses per definition i miljöbalken utgöra en verksamhet som kräver tillstånd, precis som miljöfarlig verksamhet och arbeten av större omfattning får inte påbörjas innan sådant tillstånd inhämtats.

Flian är av Naturvårdsverket utpekad som nationellt särskilt värdefull för naturvården samt nationellt värdefull ur fiskesynpunkt. I ån finns en rad rödlistade arter, bland annat ål (akut hotad), asp (sårbar, Natura 2000‐art), färna, stensimpa, (Natura 2000‐art), strömstationär storvuxen öringstam, kungsfiskare (sårbar), utter (sårbar), bäckbagge samt forsmossa (missgynnad) menar Älvräddarna att det också finns misstanke om brott mot artförordningen, då arbeten i vatten oftast leder till bland annat grumlingar nedströms, vilket påverkar dessa djurarters livsbetingelser negativt.

– Vi hoppas att åtal väcks och att miljöbalkens 29 kapitel med straffbestämmelser kommer till användning, detta för att stävja den ”vilda‐västern”‐mentalitet som kommer fram i fall efter fall med småskaliga vattenkraftverk över hela Sverige, avslutar Christer Borg.

Kontaktuppgifter:

Christer Borg, ordförande Älvräddarna: 0706‐84 74 31, christer.borg@alvraddarna.se