Vad tycker partierna i vattenkraftsfrågan? – svar och analys

Älvräddarnas valenkät – svar och analys

Bakgrunden för Älvräddarnas valenkät är dels våra stadgar och dels grunden för en hållbar utveckling. Våra stadgar och dokument som styr föreningens arbete kan sammanfattas i följande punkter:

  • Stopp för all ny vattenkraft för elproduktion. Detta är framtidsorienterat, eftersom det är fullt möjligt idag att bygga ny vattenkraft enligt de lagar som gäller. Detta vill vi ändra.
  • Stopp för all form av exploatering i de älvar och älvsträckor som är skyddade mot vattenkraftsutbyggnad idag, vilket inkluderar våra fyra Nationalälvar. Skyddet är inte starkare än ett riksdagsbeslut. Vi vill att dagens skydd dels blir starkare i sig, d.v.s. svårare att ändra, dels att skyddet går längre, t.ex. att befintliga kraftverk i skyddade sträckor i första hand ska avvecklas istället för att renoveras när de börjar närma sig sin livscykels slut. Detta betyder att tillståndspliktiga åtgärder inte ska kunna prövas och därmed inte kunna godkännas.
  • All vattenkraft ska miljöanpassas så långt möjligt är, enligt miljöbalkens principer och utan att elproduktion styr miljöanpassningsgraden. Det betyder att bästa möjliga kommersiellt tillgängliga teknik i branschen ska användas vid miljöanpassning.

Utifrån dessa grunder har vi utformat åtta frågor. Vi förklarar nedan hur vi viktar poängen utifrån ovan tre punkter. Frågorna och svaren samt analysen är inte en kvantitativ studie. Det innebär att vår analys och poäng inte kan ges matematisk/statistisk betydelse. Vår analys är kvalitativ, utifrån våra ståndpunkter ovan. Därmed ger vi inga råd om hur just du ska rösta, utan vi hoppas att våra frågor, svaren och vår analys (poängfördelningen) ska ge en pusselbit av många inför valet.

Så här ser det ut om vi trots allt sätter in svaren i ett stapeldiagram. Moderaterna har inte besvarat enkäten och får därför 0 poäng totalt. Om Moderaterna kommer in med svar kommer texten att uppdateras. Fråga 8, som handlar om att miljöorganisationernas talerätt ska begränsas har stötts av SD, KD, M och C i riksdagen. Talerätten ger miljöorganisationer rätt att överklaga domslut i mark- och miljödomstolen mm.

Alla frågor är viktiga, men vi har valt ut tre som för oss är viktigare än andra. Det är frågorna 3, 5 och 8. Svaren på dessa från de olika partierna ser du i tabell nedan.

Här en bild som visar antal kraftverk av olika storlek och deras samlade produktion.

Fråga 1:

Anser ni att hållbarhetsbegreppets tre dimensioner, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, ska avvägas i varje enskild verksamhet vid prövning enligt miljöbalken, inkluderande vattenkraftsanläggningar?

☐ Ja
☐ Nej

Frågan är viktig därför att vi anser att hållbarhetsbegreppet är centralt. Vi anser att om man frångår någon av de tre faktorerna kan man inte uppnå en hållbar utveckling.
Jakande svar ger 1 poäng, nekande svar ger 0 poäng.
Partiernas svar:

Fråga 2:

Anser ni att ålen är en art som vi kan avvara (kan utrotas) för att inte påverka svensk elproduktion det minsta?

☐ Ja
☐ Nej
☐ Nej, för att ålen ingår i vår matkultur

Här har vi viktat ett Ja till 0 poäng, Nej till 1 och sista alternativet också till 1 poäng. Vi menar att alla organismer har sin egen rätt att få leva vidare och inte hotas av utrotning på grund av mänskliga aktiviteter. Matkultur kan ändå sägas vara att ta viss hänsyn till den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet.
Partiernas svar och poäng:


Fråga 3:

Klimatfrågan är enligt vetenskapen starkt kopplad till andra miljöproblem, som exempelvis förlust av biologisk mångfald. Med det sagt, anser du att vattenkraften som den ser ut idag i Sverige och så som den kommer att se ut om alla undantag i ramvattendirektivet används enligt riksdag och regerings önskemål, kan sägas vara hållbar?

☐ Ja, därför att vi behöver grön el och det är viktigare än biologisk mångfald
☐ Ja, därför att vattenkraft med undantag ingår som godkänd produktion i EU:s taxonomi.
☐ Nej, därför att vattenkraften inte lever upp till samma miljökrav som andra branscher har.
☐ Nej, därför att det är onaturligt med älvar och åar utan vatten på långa sträckor.

Viktningen av svaren är enligt följande:
☐ Ja, därför att vi behöver grön el och det är viktigare än biologisk mångfald
0 poäng, vi anser att elproduktionsavvägningar suboptimerar huvudfrågan, vilket är i direkt strid med hållbarhetsbegereppets intentioner och mål.
☐ Ja, därför att vattenkraft med undantag ingår som godkänd produktion i EU:s taxonomi.
0 poäng, av samma skäl som ovan.
☐ Nej, därför att vattenkraften inte lever upp till samma miljökrav som andra branscher har.
1 poäng
☐ Nej, därför att det är onaturligt med älvar och åar utan vatten på långa sträckor.
1 poäng, även om svaret indikerar att respondenten inte helt förstår hållbarhetsbegreppet. Samtidigt finns den sociala dimensionen med.
Partiernas svar och poäng:


Fråga 4

Det finns politiska signaler om att för ”många” småskaliga kraftverk ansöker om avveckling istället för miljöanpassning i samband med genomförandet av NAP. Anser du att detta är…

☐ Dåligt, därför att de små kraftverken bidrar till elförsörjning av vikt.
☐ Dåligt därför att de små kraftverken bidrar till elberedskap vid kriser.
☐ Dåligt, därför att de små kraftverken bidrar till reglering av elnäten.
☐ Bra, därför att de små kraftverken bidrar till förlust av biologisk mångfald i strömmande vatten.
☐ Bra, därför att vi måste värna äganderätten på landet.

Viktningen av svaren är enligt följande:
☐ Dåligt, därför att de små kraftverken bidrar till elförsörjning av vikt.
0 poäng, eftersom påståendet inte är korrekt. De småskaliga upp till 1,5 MW effekt bidrar inte med någon planerbar reglereffekt och deras samlade produktion ger, med vårt ständiga överskott av elproduktion, inget substantiellt bidrag. Den samlade effekten är också försumbar i kontexten av periodvis effektbrist i södra Sverige.
☐ Dåligt därför att de små kraftverken bidrar till elberedskap vid kriser.
0 poäng, eftersom påståendet inte är korrekt. Ö-drift, att ett kraftverk kan förse närområdet med el utanför den vanliga nätdriften, finns inte implementerat någonstans utan är endast en teoretisk och dyr möjlighet. Dock skulle bidraget från de minsta vara av liten vikt sett ur större perspektiv. Sist, det finns andra tekniska lösningar som påverkar miljön mindre, t.ex. batteripack i hushållen.
☐ Dåligt, därför att de små kraftverken bidrar till reglering av elnäten.
0 poäng, eftersom påståendet är felaktigt.
☐ Bra, därför att de små kraftverken bidrar till förlust av biologisk mångfald i strömmande vatten.
1 poäng.
☐ Bra, därför att vi måste värna äganderätten på landet.
1 poäng. Äganderätten ger nämligen var och en som äger ett kraftverk rätten att avsluta sin exploatering av natur. Äganderätt innebär inte ett krav på exploatering.
Partiernas svar och poäng:

Fråga 5:

Behöver vi bygga ut mer vattenkraft i Sverige?

☐ Ja
☐ Nej
Ja ger 0 poäng, eftersom vi som förening anser att ett ökat behov av mer elproduktion rent tekniskt kan lösas med annan både gammal och ny teknik. Och eftersom vi är ett av världens mest utbyggda länder. Över 70 % av våra strömmande vatten är redan fullt utbyggda till enorma förluster av biologisk mångfald.
Nej ger 1 poäng
Partiernas svar och poäng:

Fråga 6:

Om ja på ovan fråga, var anser du att ny vattenkraft ska byggas ut?

☐ Där vi redan har vattenkraft.
☐ Överallt där det går
☐ Överallt även om vi måste ta skyddade älvsträckor (t.ex. Nationalälvarna) i anspråk.
☐ Nej, vattenkraften ska inte byggas ut

Viktningen av svaren är enligt följande:
☐ Där vi redan har vattenkraft.
0 poäng
☐ Överallt där det går
0 poäng. Detta eftersom det sista av naturliga strömmande vatten skulle totalförstöras, samtidigt som det som finns kvar är det sämsta ur en avvägning mellan kostnader för exploateringen, produktionsmängd och förlust av biologisk mångfald.
☐ Överallt även om vi måste ta skyddade älvsträckor (t.ex. Nationalälvarna) i anspråk.
0 poäng eftersom det tyder på extremt dålig förståelse kring begrepp som hållbarhet och biologisk mångfaldskris.
☐ Nej, vattenkraften ska inte byggas ut
1 poäng
Partiernas svar och poäng:

Fråga 7:

Anser du att det behövs nya lagar för att kunna bygga ut vattenkraften?

☐ Ja
☐ Nej
Ja ger 0 poäng. Detta eftersom det tyder på dåliga kunskaper om miljöbalkens principer. Det finns redan möjligheter för den som vill att bygga ny vattenkraft, även om det är krångligare idag än innan miljöbalken. Det beror dels på miljöbalkens grundtema, hållbar utveckling, och dels på att vi idag är underställda både förordningar (gäller direkt i Sverige som lag) och direktiv (där målen i direktivet ska uppnås genom ändringar i befintlig nationell lag, s.k. implementering) från EU.
Nej ger 1 poäng.
Partiernas svar och poäng:


Fråga 8:

Det har väckts förslag om att miljöorganisationers talerätt i domstolsmål i miljöprövningar ska begränsas. Anser du att det är ett bra förslag?

☐ Ja
☐ Nej
Ja ger 0 poäng, då en sådan reform från vårt perspektiv är odemokratisk samtidigt som den obalans mellan ofta mäktiga företag med stora resurser som finns idag skulle förstärkas. Miljöorganisationer har också genom åren varit en kraft som sakta men säkert skjutit miljöfrågorna framåt hos politik och myndigheter, till gagn för miljön. Det är också minst sagt tveksamt om en sådan lagändring är förenlig med EU-rätten, eftersom EU och även Sverige som nation är parter till Århuskonventionen, samt att EU via förordning utfärdat bestämmelser om tillämpningen. Många gånger är det miljöorganisationerna som är den enda parten som kan tillvarata boendes intressen när de inte via partsställning på grund av ägande av fastighet kan delta.
Nej ger 1 poäng.
Partiernas svar och poäng:


GE DONATION


Bli medlem