Älvräddarnas valenkät

Just nu är alla miljöfrågor satta på undantag inom politiken, tyvärr. Älvräddarna vill ändå få dela information om hur de olika partierna står i vattenkrafts- och strömmande vattenfrågor. Vi är en av många miljöorganisationer, och vårt fokus ligger på strömmande vatten och ekosystemen kopplade till det.

Nu har alla riksdagspartier fått vår enkät och flera har lovat att svara senast torsdag 25 augusti. Vi kommer då att presentera svaren på frågorna och givetvis en analys från vår sida.

Det här är en typisk idealbild av hur våra strömvattenhabitat kan se ut.

Självklart hoppas vi att detta kan vara värdefullt för dig som tycker att miljöfrågor är lika viktiga (eller viktigare) som andra.

Här är några av frågorna nedan med bakgrundstext, titta sedan in här på hemsidan fredag 26:e augusti för svar från partierna och en analys!

Bakgrund

”De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 i Sverige”.
Detta citat från Sveriges miljömål är samstämmigt med rapporten ”Vår gemensamma framtid”, som låg till grund för Rio-konventionen 1992.
De tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, sociala och miljömässiga – ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra och vägas samman när beslut fattas.

För oss som organisation innebär det självklart att varje verksamhet som prövas ska uppfylla alla tre delarna, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Detta oavsett om verksamheten är samhällsnyttig eller inte.


Ålen är en akut utrotningshotad art. Ett av de stora problemen i Sverige är att ålen inte når sina uppväxtområden på grund av totalt 10 000 + dammar, och sedan oftast dödas vid nedströms vandring i turbiner eller för att de fastnar på gallren som sitter framför alla vattenkraftverk.

Med anledning av programmet om Ålen från Uppdrag Granskning, men också serien Fiskarnas Rike som gick på SVT med start oktober 2021, startade Älvräddarna en kampanj i form av namninsamling med krav på förändringar för att svensk vattenkraft ska miljöanpassas. Hittills har närmare 8 000 underskrifter samlats in.

Här får du några länkar till det mycket uppmärksammade programmet om ålen från Uppdrag Granskning. Det sändes i oktober 2021 och repriserades med uppdateringar 3 juli 2022, se det gärna innan du svarar på frågorna.

https://www.svtplay.se/video/36149933/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-23-avsnitt-44?info=visa

https://www.svtplay.se/video/36155353/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-23-avsnitt-45?info=visa

Tekniken för att åtgärda problem för ålen, som är desamma för alla fiskar som lever i strömmande vatten, finns. Att åtgärderna inte genomförs beror uteslutande på ovilja från kraftbolagen, som ser hot mot sina ekonomiska incitament för att bedriva verksamheterna.

Samtidigt ska EU:s ramvattendirektiv genomföras i praktiken i Sverige. Målet med ramvattendirektivet är att alla vatten, som är uppdelade i tusentals vattenförekomster, ska nå god ekologisk status. Ett av de mest frekventa problemen för att uppnå god ekologisk status är dålig konnektivitet, vilket innebär att fiskar och andra djur, samt sediment och naturliga näringstransporter hindras av dammar.

Vattenkraften brukar sägas ha en gräddfil miljömässigt, motiverad av att den är viktig för Sveriges elsystem. Egentligen beror ”gräddfilen” på att vattenkraften omges av mycket ålderdomliga lagregler, som fortplantats in i miljöbalken. Detta ska, enligt riksdag och regering, nu rättas till genom den nationella planen för vattenkraft (NAP).

Samtidigt har Sveriges riksdag och regering beslutat att de undantag för att nå de grundläggande målen i ramvattendirektivet som varje nation kan använda sig av ska användas fullt ut. Sverige har fått kritik, inte bara av svenska miljöorganisationer, utan också av EU-kommissionen för överbruk av just undantag.

De undantag som kraftindustrin vill se, både den storskaliga med statliga Vattenfall som största bolag, och de småskaliga, oftast representerade av föreningen Svensk Vattenkraft, innebär att de åtgärder som behövs för att ålen inte ska utrotas inte kommer att utföras i tillräcklig omfattning, långt därifrån. Samtidigt kommer alla andra miljörelaterade skador på ekosystemen kvarstå, som t.ex. förhindrade av naturliga transporter av sediment och näring, samt vandringshinder för andra fiskar än just ålen.

Med detta som bakgrund ställer vi nu ett antal frågor, som vi gärna ser att du svarar på genom att kryssa i lämpligt alternativ. Du får gärna utveckla svaret och det gör du genom att i separat e-post till christer.borg@alvraddarna.se ange frågans nummer samt det du vill säga i ett utvecklat svar.

Några av frågorna (dock inte alla):

Fråga:
Anser ni att ålen är en art som vi kan avvara (kan utrotas) för att inte påverka svensk elproduktion det minsta?

☐ Ja
☐ Nej
☐ Nej, för att ålen ingår i vår matkultur

Fråga:
Klimatfrågan är enligt vetenskapen starkt kopplad till andra miljöproblem, som exempelvis förlust av biologisk mångfald. Med det sagt, anser du att vattenkraften som den ser ut idag i Sverige och så som den kommer att se ut om alla undantag i ramvattendirektivet används enligt riksdag och regerings önskemål, kan sägas vara hållbar? 

☐ Ja, därför att vi behöver grön el och det är viktigare än biologisk mångfald
☐ Ja, därför att vattenkraft med undantag ingår som godkänd produktion i EU:s taxonomi.
☐ Nej, därför att vattenkraften inte lever upp till samma miljökrav som andra branscher har.
☐ Nej, därför att det är onaturligt med älvar och åar utan vatten på långa sträckor.

Fråga:
Om ja på ovan fråga, var anser du att ny vattenkraft ska byggas ut?

☐ Där vi redan har vattenkraft.
☐ Överallt där det går
☐ Överallt även om vi måste ta skyddade älvsträckor (t.ex. Nationalälvarna) i anspråk.
☐ Nej, vattenkraften ska inte byggas ut

Fråga:
Det har väckts förslag om att miljöorganisationers talerätt i domstolsmål i miljöprövningar ska begränsas. Anser du att det är ett bra förslag?

☐ Ja
☐ Nej

Det här är den dystra verkligheten som vi vill att politikerna ska svara på.
Det här är den dystra verkligheten som vi vill att politikerna ska svara på.
Och längre än ögat kan nå..
Och längre än ögat kan nå..
Söndertrasad och klippt ål mot vy av dammspegel. Foto: SVT:s Uppdrag Granskning.
Söndertrasad och klippt ål mot vy av dammspegel. Foto: SVT:s Uppdrag Granskning.
Man ser sällan att det här är verkligheten i ej miljöanpassad vattenkraft. Foto: SVT:s Uppdrag Granskning.
Man ser sällan att det här är verkligheten i ej miljöanpassad vattenkraft. Foto: SVT:s Uppdrag Granskning.
Vårt tydliga budskap. Motagefoto med SVT:s Uppdrag Granskning nedtill
Vårt tydliga budskap. Motagefoto med SVT:s Uppdrag Granskning nedtill

Föregående
Nästa