Fortum anmäls för miljöbrott

Älvräddarnas Samorganisation har polisanmält Fortum för miljöbrott i Galvån, biflöde till Ljusnan. Fortum bedriver där vattenverksamhet i form av två vattenkraftverk, båda helt utan några som helst tillstånd från tidigare eller nuvarande miljölagstiftning. Detta betyder att det pågår miljöbrott i form av otillåten miljöverksamhet vilket kan leda till böter eller fängelse i högst två år säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Vattenkraft påverkar biologisk mångfald på ett mycket betydande sätt. Därför är vattenverksamheter som vattenkraft tillståndspliktiga, den som bedriver verksamhet utan att ha tillstånd begår därför ett miljöbrott. Tillståndshanteringen som sker i mark‐ och miljödomstolen är till för att i möjligaste mån med hjälp av olika villkor minimera de oundvikliga skadorna på miljön. Vid undersökning har det visat sig att Fortum inte har några som helst tillstånd för två kraftverk i Galvån, ett biflöde till Ljusnan.

– Vi ser det som ytterst allvarligt att företag som Fortum, som i sin policy för hållbar utveckling säger sig noggrant följa lagar och föreskrifter i all verksamhet, så uppenbart struntar i att söka tillstånd för sina vattenkraftverk, trots att de är dokumenterat miljöpåverkande, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Området runt Galvån är ett naturvårdsområde sedan 1996 och naturvärdena grundar sig på vattendragets storlek, rikedomen på forsar och strömmar, samt lövrikedomen i strandzonen samt anses ha ett stort hydrologiskt, geologiskt och biologiskt värde enligt länsstyrelsens kungörelse.

– Vattenkraft ska alltid anses ha en betydande miljöpåverkan. I det här fallet, när de olagliga kraftverken ligger mitt i ett naturvårdsområde blir skandalen än större, menar Christer Borg.

Samtidigt har Älvräddarna skickat in en hemställan till länsstyrelsen i Gävleborg att med stöd av miljöbalken kräva en utrivning av Nedre Bergfors, eftersom det inte är i drift och därmed är en samhällsekonomisk och miljömässig belastning.

– Idag utgör båda kraftverken vandringshinder för fisk. Om Nedre Bergfors inte används ska det givetvis rivas ut med stöd av miljöbalken. Men just nu är båda kraftverken tillsammans med ett stort antal andra till försäljning och Fortum vill hellre tjäna pengar på den försäljningen än att få en kostnad för utrivning, avslutar Christer Borg.

Kontaktuppgifter:
Christer Borg, ordförande Älvräddarna: 0706‐84 74 31, christer.borg@alvraddarna.se