Från noll till 14 000 m² strömvattenbiotop

I slutet av november 2018 påbörjades en stor återställning av Lillströmmen i Ljusnan i Bollnäs kommun. Två bandgrävare och en dumper är inhyrda.

En spegeldamm bilas bort och transporteras bort till deponi. Sten av varierande storlekar placeras ut i älvfåran, ensamma eller i kombination med andra stenar. Det mesta materialet bedöms kunna återvinnas från vattendraget och all utplacering utförs till en på förhand bestämd nivå.

Åtgärderna syftar till att uppnå målen i den vattendom som meddelades 1975 avseende fiskvandringen i Ljusnan inom detta område. Som det sett ut hittills har inte fiskvandringen fungerat. Man vill även erhålla en bättre akvatisk koppling till biflödet Galvån via den restaurerade Lillströmmen. En väsentlig minskning av stillastående vatten och istället mer strömmande.

Allt beräknas vara klart till Julhelgen 2018. Kostnaden för arbetet uppskattas till omkring 430 000 kr, vilket enligt information ska tas hand om av Fortum.

Bilderna visar arbetet med bilning av spegeldammen och utplacering av sten uppströms denna.

Vinnare i detta projekt är det akvatiska livet i Lillströmmen i Ljusnan. Samt inte minst Bollnäs kommun och deras miljöintresserade innevånare och Fortum.

Göran Johansson
Text och foto