IVA:s påstående om vattenkraft felaktigt

IVA/Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har lämnat ett remissvar på SOU 2013:69 om ny prövning för svensk vattenkraft. På följdfrågor kring småskalig vattenkraftsbetydelse för Sveriges elnät har de vilselett Fiskejournalens reporter.

Efter att TT gjort en notis om IVAs remissvar, har deras negativa inställning till delbetänkandet om ny prövning för svensk vattenkraft fått spridning, bl.a. i SVT Nordnytt, Dagbladet och NSD. IVA säger sig vara en oberoende organisation för kunskapsinhämtning och tidningen Fiskejournalen som länge engagerat sig i vattenkraftsfrågor undersökte saken närmare.

Det visar sig att IVA stöds ekonomiskt av medlemsföretagen och bland dessa hittar vi Svensk Energi (som är en intresseorganisation för hela Sveriges kraftproducenter) och det tyska kraftföretaget Eon.

Lennart Fredenberg, Bo Normark, Lennart Billfalk och Christer Sjölin samt Jan Nordling är de från IVA som skrivit remissvaret – och de sitter i styrelser som Sydkraft Elnät Aktiebolag m.fl., alla med starka kopplingar till energibranschen.

– Att de kallar sig oberoende måste nog tas med en nypa salt i och med detta, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna. Men värre är nog att de inte kan svara sanningsenligt på i det här fallet enkla frågor om småskalig vattenkrafts betydelse för elsystemet i Sverige.

På frågan om Sveriges 1900 småskaliga vattenkraftverk har betydelse för regleringen av elnätet svarar Björn O. Nilsson, VD på IVA:

– Ja, de småskaliga vattenkraftverken producerar en energimängd som motsvarar cirka 40 procent av all vindkraftproduktion i Sverige och representerar dessutom en reglermöjlighet i samma storleksordning.

Men svaret kritiseras av Älvräddarna, som efter samtal med experter och sakkunniga, bland annat från KTH och Svensk Vattenkraftförening, som organiserar de småskaliga kraftproducenterna, konstaterar att småskaliga vattenkraftverk inte har någon som helst positiv betydelse för elnätsregleringen. Småskaliga vattenkraftverk används inte och kan inte pga. olika tekniska detaljer användas för den allt viktigare elnätsregleringen.

– Med ökande andel förnybar energi som vindkraft ökar behovet av reglerfunktion för att elnätet ska fungera. I det sammanhanget spelar inte småskalig vattenkraft någon som helst roll, utan ligger snarare på problemsidan menar Christer Borg.

Att 1 030 stycken av dessa minsta vattenkraftverk dessutom producerar marginella delar energi gör att Älvräddarna ställer sig mycket undrande till de uttalanden IVA och även Svensk Energi gjort om att de skulle vara viktiga för Sverige. Utredningens delbetänkande SOU 2013:69 har som förslag att svensk vattenkraft ska ges nya villkor för verksamheten, bl.a. för att de ska miljöanpassas enligt gällande EU-rätt.

Kontaktuppgifter:
Christer Borg, ordförande Älvräddarnas Samorganisation: 0706-84 74 31, christer.borg@alvraddarna.se