Lobonäs, en lång historia

Gamla kraftverket 1992

Loån är ett biflöde till Voxnan i Hälsingland. Vattnet rinner via Ljusnan ut i Östersjön.

I Loån fanns en gång en såg i Sågströmmen. Sågen lades ner och istället byggdes ett kraftverk, litet men nyttigt på den tiden för lokalbefolkningens behov. Kraftverket, som fanns kvar i lite förändrat skick efter en översvämning 1985, gav knappt 0,2 GWh och slukade cirka 1 kubikmeter vatten per sekund.

2012 anmälde ägaren att de skulle utföra mindre underhållsåtgärder. Detta fick de göra enligt länsstyrelsen Gävleborg, men vid besök på platsen visade det sig att ägarna byggt ett helt nytt och större kraftverk på platsen. Intagskanal och utloppskanal har breddats och stränderna rensats från buskar och träd. Nuvarande kraftverk slukar 6 gånger så mycket vatten, som då alltså inte kan rinna i naturfåran. Efter många om och men förelade länsstyrelsen att ägarna skulle söka ett tillstånd för det nya kraftverket.

Det olagliga kraftverket uppförs.

De fick tillstånd i mark- och miljödomstolen 2020 och detta har överklagats av länsstyrelsen, Kammarkollegiet, Sportfiskarna och givetvis Älvräddarna samt några privatpersoner. 27 april 2022 var det huvudförhandling i målet, vilken skedde på Voxnabruks herrgård.

Nu väntar vi på Mark- och miljööverdomstolens dom, som ska bli intressant.
Ska miljöbalkens krav på att ”man frågar först och bygger sedan”, dvs. förprövning av tillståndspliktiga verksamheter som är grunden i vår och EU:s miljölagstiftning, fortsatt gälla? I så fall ska ansökan avslås och sedan, efter länsstyrelsens framtida föreläggande, ska verksamheten avslutas och inget vatten avledas till kraftverket.

Loån är skyddad med samma lagstiftning som våra Nationalälvar, dvs. inga vattenkraftverk får byggas eller vatten avledas för vattenkraftsändamål. Älvräddarna drev denna linje konsekvent under huvudförhandlingen. Att bygga ett nytt kraftverk utan att söka tillstånd först, i en sträcka där förbud mot byggande av vattenkraftverk som grundförutsättning är förbjudet, ska inte tillåtas anser Älvräddarna, som också företrädde Sportfiskarna under huvudförhandlingen. Dr Margaretha Svenning, miljöjurist skötte plädering och generalsekreterare Christer Borg var på plats vid huvudförhandlingen.

Vi återkommer efter domslut som kommer i juni eller augusti.

Margaretha Svenning och Christer Borg vid Voxnabruks herrgård.

 


GE DONATION


Bli medlem