Miljön segrade i Untra – eller?

untra kraftverk

Fortum har idag fått avslag i Svea Hovrätt på sin ansökan om att förnya Untra kraftverk i Dalälven. Det tillstånd som tidigare beviljats av mark- och miljödomstolen och som överklagats av bland andra Älvräddarna rivs nu alltså upp. Ändå är vi inte nöjda med domen.

Idag den 12 november 2018, kom dom från Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen i målet kring Untra kraftverk i Dalälven. Ägare är Fortum som i en ansökan 2015 till mark- och miljödomstolen ville byta ut turbiner i kraftverket som är från 1900-talets första decennier.

Fortum delade upp ansökan i tre delar, varav en var en så kallad biokanal, dvs. en form av om- eller inlöp. I domen som kom i februari 2017 gavs tillstånd till turbinbyte, men ansökan om biokanal avslogs då den inte var i linje med bestämmelserna om bästa möjliga teknik.

Domen idag innebär avslag för Fortum att förnya kraftverket. Skälen är att skyddsåtgärderna inte är tillräckliga, till exempel ingen fiskväg eller fingaller till skydd för nedströmsvandrande fisk.

Älvräddarna är förstås positiva till att tillståndet inte beviljades, eftersom vi anser att skyddsåtgärder alltid måste finnas. Men domstolen gör också bedömningen att Fortum har rätt att avleda mer vatten än vad någon tidigare dom gett dem rätt till, vilket vi anser är mycket oroande.

Dessutom var en av huvudfrågorna i målet hur man skulle bedöma skadorna på Natura2000-området Båtfors, en svämskog med mycket höga värden, där dagens drift skadar området med för få och för små översvämningar.

Domen från 2017 överklagades i delen om turbinbyte av länsstyrelsen Uppsala, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och Älvräddarna.

Samtliga anser att den mängd vatten som avleds inte har rättskraft, vilket skulle innebära att de nya turbinerna och den sökta avledningen av vatten skulle strida mot utbyggnadsförbudet i denna del av Dalälven, eftersom den är skyddad på samma sätt som nationalälvarna i miljöbalken mot ny vattenkraft.

Så är det en seger för miljön – eller inte?