Nilsson Kraft AB polisanmäls

Älvräddarna polisanmäler småskaligt vattenkraftverk för miljöbrott.

Nilsson Kraft AB, med elva småskaliga vattenkraftverk, anmäls för brott mot miljöbalken av Älvräddarna. Brotten har skett under en rad av år, med omfattande torrläggning av Gavleån som följd. Anläggningen är godkänd för elcertifikat och får därmed stora summor i statligt stöd.

Måndagen den 12 juli upptäcktes mängder av död fisk i en torrlagd del av Gavleån i centrala Gävle. Strömsborgs kraftverk hade inte, enligt gällande villkor för driften, stängts av trots låga flöden i Gavleån. Kraftverket drivs av Nilsson Kraft AB.

Älvräddarna har jämfört siffror för vattenföring och siffror för elproduktion i Strömsborgs kraftverk från år 2002 och framåt och kan konstatera att lagöverträdelser har skett varje år. I totalt i mer än 30 dygn har kraftverket körts trots för låga flöden. Nilsson Kraft AB har inte uppfyllt kraven på det sätt som miljödomstolen fastslagit i villkoren för driften och därför polisanmäls de upprepade händelserna.

–    Tyvärr är detta inte det enda exemplet på misskötsel, menar Christer Borg, ordförande i Älvräddarna. Vi har anmält Nilsson Kraft AB till Länsstyrelsen för andra villkorsöverträdelser i Viksjö kraftverk, Hamrångeån.

I det fallet har verksamhetsutövaren tagit vattenkraftverket i drift trots att villkoren om fiskväg och vattenståndsmätning inte är uppfyllda.

–    I detta döljer sig två skandaler till. Dels att Nilsson Kraft AB trots överträdelserna kan få elcertifikat (statliga bidrag) för driften, dels att liknande fall finns i övriga delar av landet. I de övriga fallen, som vi nu undersöker, är det fråga om tillståndsöverträdelser av motsvarande slag, men vi har också hittat anläggningar som inte har några tillstånd alls. Trots det får samtliga bidragspengar från elcertifikatsystemet, säger Christer Borg.

Småskalig vattenkraft har samma negativa konsekvenser för ekosystemen som den storskaliga, menar Älvräddarna. Fiskar och andra organismer kan inte röra sig fritt upp och ner i vattendragen på grund av kraftverken och deras dammar. Därmed är småskalig vattenkraft ett hot mot biologisk mångfald och har även negativ inverkan på Östersjöns och Västerhavets fiskbestånd. Älvräddarna menar att elcertifikat för dessa kraftverk skyndsamt ska tas bort. Detta understryks av de överträdelser som nu polisanmäls och som alltså inte är enstaka händelser inom småskalig vattenkraft.

Kontakt:
Christer Borg, 0622-300 95, 0706-84 74 31

christer.borg@alvraddarna.se