Nu är det dags för ny lag!

Älvräddarna har arbetat målinriktat sedan 2010 med att ändra svensk lagstiftning för vattenkraft. Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas Samorganisation, satt med som expert i den utredning som dåvarande miljöminister Lena Ek tillsatte 2012, Vattenverksamhetsutredningen. Utredningens uppdrag var att ta fram förslag på nya regler och en reformerad miljöbalk kring vattenverksamheter. Nu aviserar regeringen en proposition till sommaren 2017, och vi ser tillsammans med Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Sportfiskarna fram emot detta.

VÅRA KRAV SAMMANFATTNINGSVIS

Det är nödvändigt att införa ett system där de olika tillstånd som meddelats med stöd av äldre lagstiftning ersätts av ett nytt tillstånd enligt miljöbalken där möjlighet finns att ställa moderna miljökrav på verksamheten.

Vi tycker att den solidariska finansieringslösning som Energiöverenskommelsen aviserat och där branschen som helhet tar ett ansvar för alla kostnader och alla verksamheter i grunden är bra och självklar. Dock krävs garantier för att fonden kommer på plats snarast möjligt för att koma framåt i miljöanpassningar i all vattenkraft och avveckling av de allra flesta minsta småskaliga kraftverken.

Vi stödjer den nationella strategin som prioriteringsordning för den svenska vattenkraftens anpassning till EU:s ramdirektiv för vatten och svenska miljömål. Vi anser dock att man inte kan sätta ett tak på nationella produktionsförluster i samband med miljöanpassningar. Hela strategin och dess planeringsmål måste därför ut- och omvärderas med jämna mellanrum.

Vi säger nej till all typ av utbyggnad av vattenkraften av främst två anledningar, svenska vattendrag är redan idag för hårt reglerade och mer reglerkraft kan lösas inom befintlig vattenkraftinfrastruktur eller genom alternativa tekniska lösningar.

Läs dokumenten här!
Sammanfattning 
Positionspapper