Regeringen okunnig om elsystemet

Regeringen har under en pressträff 2022-12-12 meddelat att de tänker pausa de omprövningar av vattenkraften som startade februari 2022. Argumenten för pausen visar på en enorm kunskapsbrist om elsystemets funktion och vattenkraftens betydelse.

Älvräddarna anser att skälen för att införa pausen pekar på bristande kunskap om elsystemet och omprövningarnas betydelse för dagens elpriser och elsystemets robusthet. Regeringen anger att de vill ha kontroll på hur mycket vattenkraftsproduktion som kan gå förlorad, med utgångspunkt från höga elpriser och förändrat säkerhetsläge. Pausen ska vara under ett år, och sker via förordning.

Älvräddarna anser att pausen är helt missriktad. Ett inriktningsmål på 1,5 TWh som maximalt produktionsbortfall finns redan, och en uppföljning kan inte göras förrän omprövningarna pågått en lite längre tid.

Älvräddarna visar dessutom att kopplingen mellan de miljöåtgärder som omprövningarna förhoppningsvis leder till och dagens elpriser inte existerar.

– Åtgärderna sker först efter omfattande prövning i domstol, varefter kraftverksägarna normalt tar fem år på sig för att bygga fiskvägar med mera. Det innebär att påverkan på elproduktion och därmed elpriser kommer att vara mätbara först om sju till tio år, säger Christer Borg, generalsekreterare i Älvräddarna. Energipriserna kommer då med största säkerhet vara stabiliserade.

Pressmeddelandet som pdf: Pressmeddelande AlvS 20221212

Älvräddarna har en längre text om omprövningarna, den aviserade pausen och småskalig vattenkrafts betydelse för Sveriges elsystem på sin hemsida.

https://alvraddarna.se/nap-omprovning-pausen/