Remissyttranden för Piteälven

Nyligen kom information den nationella miljöprövningen av vattenkraften (NAP) som har pausats av regeringen. Återstart sker från och med den 1 april 2024. Tidigt ute är Piteälven med biflöden där uppstart för prövningsprocessen blir i september 2024. Som en del i förberedelsen för detta arbetar Länsstyrelsen Norrbotten nu med beskrivningar av hur befintliga vattenkraftsanläggningar i Piteälvens system påverkar Natura 2000-områden. Områdena det handlar om är Storforsen, Tjeggelvas och Sulitelma. Älvräddarnas Riksorganisation bevakar aktivt utvecklingen kring Piteälven och har inlämnat remissyttranden kring miljöpåverkan från Sikfors kraftstation samt regleringsdammarna Bieskehávrre och Rahppen-Lábbás.

Älvräddarnas Riksorganisation har fört fram att höga krav på miljöanpassning är rimliga för Piteälven som har status som nationalälv. Kraftfulla och snara miljöåtgärder är av stor vikt vid Sikfors kraftverk för att förbättra passagemöjligheterna för arter som skyddas enligt livsmiljödirektivet. Detta gäller inte minst vildlax, där vandringsstatistiken på senare år visat en oroväckande utveckling. ÄlvR menar att den lösning som bäst svarar upp mot de högt ställda skyddskraven i älven är omlöp, inte en teknisk fiskväg. Förbättrade vandringsmöjligheter uppströms såväl som nedströms i Sikfors har potential att kraftfullt förbättra älvens totala reproduktionsmöjligheter och beståndssituationen. Omfattande miljöåterställningsarbeten har under många år genomförts i älvsystemet med Pite Älv ekonomisk förening som drivande aktör.

När det gäller regleringsdammarna i Bieskehávrre och Rahppen-Lábbás anser ÄlvR att det är av stor betydelse att stärka konnektiviteten i Piteälvens källflödesområde. Dels för att öka vattenkvaliteten i Bieskehávrre och anslutna vattendrag, dels för att förbättra förutsättningarna för det akvatiska livet och ekologin runt sjön. Älvräddarnas Riksorganisation framhåller också vikten av naturliga förbindelser och flöden mellan källsjö och nedströmsliggande älvsystem. Att verksamhetsutövaren (Skellefteå Kraft) har för avsikt återkalla tillstånden och riva ut de aktuella regleringsdammarna är glädjande och kommer ha en rad positiva miljöeffekter lokalt i de direkt berörda områdena, såväl som i systemet som helhet.

För mer information kring yttrandena, kontakta Johan Hörnemalm.
Johan.hornemalm@hotmail.com, 070-6362781