Rött alarm!

”Högre ställda mål om förnybar energiproduktion från EU. Men samtidigt ett recept för katastrof eftersom medlemsländerna kan gå mot målen genom att elda mer träd och dämma de få kvarvarande floderna som inte är exploaterade av vattenkraft. Snabbare miljöprövningar, och detta är viktigt, riskerar nu att uppnås på ett sätt som äventyrar naturmiljön och biologisk mångfald, vilka båda är avgörande delar i kampen mot klimatförändringar”, säger Alex Mason, chef för Klimat & Energi på WWF Europe.

Efter en lång nattmangling har lagstiftare i EU kommit överens om en reviderad version av Förnybarhetsdirektivet (Reneawble Energy Directive, RED). Överenskommelsen, som också innefattar revisioner av ”Fit for 55” och ”RePowerEU”, ska vara EU:s väg mot en hållbar framtid.

Men WWF Europe tror att misslyckandet att tackla problemen med eldande av biomassa och borttagandet av viktiga skydd för naturmiljön kommer innebära stora skador på vägen.

Älvräddarna kan inte annat än hålla med. Vad vi tänker på är framförallt Sveriges politik gällande vattenkraften. Sverige har redan antagit regler för miljöanpassningen av svensk vattenkraft som innebär en total kapitulation för de ekonomiska intressena inom storskalig vattenkraft. I princip alla stora utbyggda älvar ska efter decennier av påstådd miljöanpassning se ut och vara i samma bedrövliga tillstånd som idag. Nu ser det ut som att den paus som regeringen beordrat av miljöanpassningarna främst är till för att även den småskaliga vattenkraften ska få samma undantagsregler som den storskaliga. Detta är förstås fullständigt huvudlöst, sett ur ett miljöperspektiv där elbehov, biomångfalden och naturmiljön balanseras.

Lyckas politiken genomföra detta måste man kalla Sveriges praktiska implementering av EU:s vattendirektiv för ett enormt misslyckande för naturmiljö och biologisk mångfald. Men givetvis samtidigt en fruktansvärt stor framgång för kraftbranschen och de som anser att elproduktion måste prioriteras på bekostnad av naturmiljö och därmed med minsta möjliga miljöanpassning. Det kanske bara är en tidsfråga innan politiken också börjar fundera på att bygga ut skyddade älvar och åar.

Men detta får inte ske. Vi som vill se en väg mot en hållbar framtid, på riktigt hållbar, måste samlas för att informera, engagera och mobilisera inte bara den stora grupp som redan är medveten, utan också våra lagstiftare, politikerna och andra parter.

En bra början är att bli medlem i Älvräddarna, vilket kan ske enkelt här på vår hemsida. Men därefter, i mån av tid och resurser, kanske starta en älvräddargrupp som med utgångspunkt från ett lokalt vattendrag kan börja väcka frågan om återställning och vikten av fungerande ekosystem också i strömmande vatten genom debattkvällar, seminarier och debattartiklar. Peka på alla positiva effekter, som exempelvis folkhälsa och turism genom att återskapa ett myller av liv i närmiljön.

Bild: Magnus Ström

Låt oss nu gå från passiv åskådning av ödeläggelsen av våra naturmiljöer, till aktiv kamp för att rädda det som finns kvar och återställa efter gamla synder. Vattenkraften måste miljöanpassas. Det finns inga reella alternativ eller argument emot det.

Christer Borg, generalsekreterare Älvräddarnas Samorganisation

Här kan ni läsa originalartikeln från WWF Europé: https://www.wwf.eu/wwf_news/media_centre/?9738441/RED-final-PR


GE DONATION


Bli medlem