Sindidammen i Estland borta och 300 km strömmande vatten har kontakt med havet igen

Pärnus avrinningsområde täcker ett område motsvarande 20 % av hela Estlands storlek.

Floden i sig är 144 km lång och med sina biflöden (270 åar och strömsträckor) hela 3 300 km.

Pärnus potentiella betydelse för laxbeståndet är enorm, jämfört med övriga laxförande älvar i Estland motsvarande det dubbla, övriga älvar hopräknade tillsammans.

Men ett stort hinder stod i vägen för vandrande lax, Sindidammen.

Denna 151 m breda och 4,5 m höga damm byggdes 1975 för att hjälpa till att ge vatten till den lokala (nu utdöda) ullindustrin.

Det är det första vandringshindret i älven, 14 km från havet och avvecklingen kommer att öppna vandringsvägarna uppåt i älvens system.

Från början var det laxens vandring som stod i fokus, men närmare efterforskning visar att ytterligare 33 andra arter av vandringsfiskar kommer att kunna nyttja de fria vandringsvägarna.

Utöver det ger den fria vattenvägen möjligheten till naturen i området att växa på ett naturligt och hållbart sätt, till nytta för exempelvis en del hotade livsmiljöer i området.

Estlands regering har investerat 1,3 miljoner euro till att köpa anläggningen.

Planerna inleddes ursprungligen 2015 och efter ett och ett halvt år fanns dokumentationen för hur både floden och lokalsamhället skulle se ut när arbetet avslutats.

Avvecklingen inleddes i augusti 2018 och först i form av byggandet av vägar till dammen.

Arbetet med att avveckla själva dammen är planerat att ta 3-4 månader.

Längre fram, när stränderna runt den borttagna dammen stabiliserats fortsätter arbetet längre upp längs älven med bland annat 9-10 andra dammar som ska bort.

Den totala budgeten för projektet är 15 miljoner euro.

85 % kommer från EU: s regionala fonder och resten finansierades av staten och ses som investeringar för att leva upp till de föreskrifter för skydd av naturresurser och livsmiljöer längs exempelvis strömmande vattendrag som finns.

När projektet är klart kommer 3 300 km av fria vandringsvägar ha återställts i Estland.

Resultatet av detta projekt kommer att följas upp av olika institutioner och återkopplas i form av rapporter vilka vi återkommer till.