Slöseri med skattemedel

”Skattemedel slösas på olönsamt kraftverk i skyddsklassat område – av principskäl”

Skellefteå Kraft AB (Skekraft) äger Hednäs kraftverk i Åbyälven. Under decennier har det för elförsörjningen obetydliga verket utgjort ett hinder för lax, havsöring och andra högt skyddsvärda arter. Kommunerna uppströms (Piteå och Arvidsjaur) har förvägrats – och förvägras fortfarande – en stor del av den resurs för utveckling som älven utgör.

Diverse försök har genom åren gjorts för att lösa problemen i Hednäs. Drygt tjugo år efter det att trappan byggts kvarstår dock bekymren med såväl uppströms som nedströms vandring. Trots detta, vill alltså Skekraft fortsätta att experimentera i en av Sveriges 16 kvarvarande vildlaxälvar!

Förutom det omoraliska att experimentera i en älv som hyser svaga fiskbestånd och är skyddad enligt EU:s nätverk av Natura2000-områden, är det obegripligt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Det är nämligen olönsamt att miljöanpassa Hednäs kraftverk. Inlagor i domstolsmål visar att driftskostnaden generellt i branschen ligger på ungefär samma nivå som elpriset de senaste åren. Detta innebär ingen eller ringa vinst, vilket gör att många bolag nu säljer av sina olönsamma småskaliga kraftverk. Trots det vill Skekraft satsa över 15 miljoner på fiskvägar vid Hednäs kraftstation, i stället för att avveckla det.

Och det finns en förklaring till detta.

Bara för något år sedan uttryckte ledande personer i Skekraft att ”vi ska inte hålla på med småskalig vattenkraft, utan ta hand om den storskaliga”. Nu påstår Skekraft helt felaktigt att den småskaliga vattenkraften är viktig. Den ändrade inställningen beror på att nedläggningar av småskaliga och olönsamma kraftverk kan innebära problem för bilden av vattenkraften i sin helhet. Den företagsekonomiskt självklara slutsatsen att göra utfasningar och utrivningar av verk som Hednäs ska, till varje pris, undvikas.

De negativa miljöeffekterna av vattenkraften har blixtbelysts på grund av EU-krav och nationella miljömål. Skadorna är multipla; vandringshinder för fisk och annan fauna, överdämning av de ”ekologiska motorerna” som strömsträckor och forsar utgör, näringsbrist i ekosystemen på grund av minskade eller helt upphörda transporter av näring, omvända vattenföringar som stressar allt liv i älven, kollapsade skogsfågelbestånd och mycket mer.

Den naturliga frågan från en bred allmänhet ifall Skekraft självmant skulle avhända sig den småskaliga vattenkraften blir förstås: ”Är den storskaliga bättre ur miljösynpunkt?”

Svaret på den frågan är ”nej, den är ännu värre”. Men de storskaliga kraftverken är nödvändiga för Sveriges elsystem, de måste vara kvar under överskådlig tid. Och branschen vill kunna marknadsföra dem som en hållbar lösning oavsett om de är miljöanpassade eller inte.

Av dessa skäl måste kraftbranschen och Skekraft, för att försvara vattenkraften som helhet, även ta strid för olönsamma och för elsystemet betydelselösa småskaliga kraftverk i vattendrag som är skyddade mot vattenkraft av Sveriges riksdag. Som i Åbyälven och Hednäs.

Det är upprörande. Dels för att det är oetiskt att vidmakthålla olönsamma kraftverk i skyddade miljöer. Dels för att Skellefteå kommun låter Skekraft genomföra ett förlustprojekt vid Hednäs enbart för att försvara en produktionsform av el som tiden sprungit ifrån. Men också för att det är Skellefteå kommuns invånare som får betala detta via skattsedeln, eftersom förlusten i Hednäs-projektet innebär minskade intäkter för kommunen.

Skellefteå kommuns politiska ledning måste nu ta ansvar, vilket stöds av över 1 300 namnunderskrifter. För oss som värnar om miljö och lokal utveckling finns bara en vettig åtgärd: Avveckla Hednäs kraftstation och återställ Åbyälven.

Christer Borg

Generalsekreterare, Älvräddarnas Samorganisation

Robert Westin

Johan Hörnemalm

Mikael Bergh

Gunnar Bergman

Älvräddarna Pite- och Åby Älvdal