Slutstrid om tillstånd för gruva i pajala

I Pajala kommun pågår gruvverksamhet i företaget Kaunis Iron ABs (KIAB) namn, tidigare verksamhetsägare var Northland Resources AB (NR). Den första exploateringen skedde med tillstånd år 2010 från gamla gränsälvskommissionen; ett tillstånd som hade mycket övrigt att önska när det gäller villkorsskrivningen. Oprecisa villkor utan gränsvärden lämnar många oklarheter för både sökande och tillsynsmyndighet vad som är tillståndsgivet eller inte.
Men att de fick sänka grundvattennivåerna med några decimeter i en intillliggande myr och inte med 16 meter som nu är fallet var klart. Ävenså att malmen skulle exporteras ut österut via Finland på järnväg och inte västerut på lastbil. Lastbilar på 90 ton lämnar området så tätt som var fjärde minut, i strid med tillståndet.
Naturvårdsverket lämnade in en ansökan om återkallelse av tillståndet på grund av ovanstående och många fler villkorsöverträdelser. Parallellt har Kaunis Iron lämnat in en ansökan om utvidgad gruvdrift i intilliggande områden.
ÄlvS har deltagit i båda målen i mark- och miljödomstolen sedan sommaren 2020, och strax är det dags för huvudförhandling och syn. ÄlvS är med i målet som part eftersom vi på goda grunder misstänker att det förekommer otillåtet läckage av processvatten från sandmagasin och klarningsbassäng. Dammkonstruktionerna är som vi ser det inte gjorda enligt gällande standard (GruvRIDAS) utan fungerar mer eller mindre som stora durkslag och är alltså inte täta. Detta vatten med rester av tungmetaller och organiska ämnen leder sedan okontrollerat ner till Muonio älv, som slutligen rinner ner i Torne älv, en av våra nationalälvar och skyddad enligt både nationell lagstiftning och EU-direktiv, främst Natura2000.
Nedan kan du läsa vårt senaste yttrande i ansökningsmålet.