Sportfiskarna och Älvräddarna överklagar nytt kraftverk vid Långforsen

I dag kom det för Långan tråkiga beskedet att Jämtkraft får tillstånd att bygga upp den raserade dammen och bygga ett nytt kraftverk vid Långforsen. Detta trots att det planerade kraftverket bara förväntas producera el motsvarande ett halvt vindkraftverk. Ett kraftverk och damm med så ringa elproduktion i en skyddad älvsträcka borde rivas ut helt till förmån för natur- och friluftsvärden.

Projektet strider mot vattendirektivets icke-försämringskrav och det kan inte anses tillåtet enligt miljöbalkens krav på samhällsekonomisk nytta. Det strider också mot Långforsens lagstadgade skydd enligt miljöbalken 4:6 och motverkar bevarandemålen i Natura 2000-området. Sportfiskarna och Älvräddarna kommer att överklaga domen från Mark- och miljödomstolen.

– Det är uppenbart att forsen har större värden ur natur- fiske- och friluftssynpunkt än vad den har ur energisynpunkt. Utan subventioner hade Jämtkraft knappast varit intresserade av att bygga kraftverket. All elproduktion vid Långforsen borde upphöra för gott och dammen rivas ut, säger Christina Lindhagen på Sportfiskarna.

Även Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelsen är emot att kraftverk med damm byggs upp.

– Långan har samma skydd i miljöbalken som våra nationalälvar. Bortsett de rent juridiska argumenten, har det också en moralisk dimension. Skyddet finns eftersom vattenkraft alltid påverkar ekosystemen oerhört negativt. Att Jämtkraft och deras ägare, Östersunds kommun, inte inser detta, utan istället låter prestige väga tyngre än etik och moral är både tragiskt och inte så lite pinsamt, menar Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.