Statkraft anmält för miljöbrott

Statkraft har i avvikelserapport till länsstyrelsen medgett att gravt överträtt de regleringsbestämmelser som ligger som grund för verksamheten vilket kan leda till böter eller fängelse i högst två år säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.Vattenkraft påverkar biologisk mångfald på ett mycket betydande sätt. Därför är vattenverksamheter som vattenkraft tillståndspliktiga, och dessa åläggs att följa de villkor som myndigheter utfärdar för att minimera de oundvikliga skador som vattenkraft alltid orsakar miljön. Vid driften av Viforsens kraftverk i Ljungan har det visat sig att Statkraft inte följt de villkor som SMHI uppställt för verksamhetens bedrivande.

–  Vi ser det som ytterst allvarligt att företag som Statkraft inte följer de villkor som är grundvalen för tillåtligheten i deras verksamheter säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Området nedströms Viforsens kraftverk är viktigt för den snart rödlistade Östersjölaxen. De få områden runt Sveriges kust som trots vattenkraften fortfarande fungerar som habitat för Östersjölaxen är oerhört värdefulla och måste skyddas. Därför ser Älvräddarna på de av Statkraft medgivna överträdelserna av villkoren för Viforsen som mycket alarmerande.

–  ­ Det finns som jag ser det inga ursäkter för dessa överträdelser. Det är givetvis så att det utan problem skulle vara väldigt enkelt att bygga säkerhetssystem som garanterar att regleringen vid våra vattenkraftverk aldrig överskrider de av myndigheterna fastställda gränserna. Att dessa överträdelser ändå sker betyder att vattenkraftsbranschen inte tar sitt miljöansvar på allvar, menar Christer Borg.

Älvräddarna kommer att undersöka om villkorsbrotten eventuellt kan ligga till grund för en återkallelseansökan av tillståndet för Viforsens kraftverk. Skulle så ske innebär det att Statkraft måste riva ut anläggningen och återställa området.

Kontaktuppgifter:
Christer Borg, ordförande Älvräddarnas Samorganisation:
tel. 0706-84 74 31,
email: christer.borg@alvraddarna.se
www.alvraddarna.se