Strömsbro kraftverk, Ett steg i rätt riktning

Älvräddarna har tillsammans med ett tiotal andra sakägare och flera myndigheter motsatt sig att Strömsbro kraftverk i värdefulla Testeboån utanför Gävle ska få fortsätta sin drift. Tyngsta skäl som de flesta åberopat är att kraftverket saknar tillstånd.

En fantastisk utgång med miljö och biologisk mångfald som vinnare!

Vi har bett den stora eldsjälen kring Testeboån Bernt Moberg om en kommentar kring detta.

Testeboån är med sina Natura 2000-områden, sitt vildlaxbestånd och många andra naturvärden alldeles för värdefull för att ha ett kraftverk nästan nere i mynningen. Strömsbro kraftverk ska därför helst avvecklas. Om kraftverket trots allt ska finnas kvar så måste fullgoda möjligheter för fisk att ta sig förbi kraftverket skapas. En ”laxtrappa” har funnits vid Strömsbro i flera decennier, men i den har endast en liten del av fisken kunnat passera. Det är anlockningen till fiskvägen som är problemet. Fisken söker sig dit det kommer mest vatten, vilket är från turbinutloppet. Därtill har vi problemet med förluster av smolt i kraftverkets turbiner. En ändamålsenlig miljöanpassning innebär i praktiken att Strömsbro kraftverk måste vara stoppat när fisk vandrar. Från det att smolten startar sin utvandring i april till lekvandringen är avslutad i slutet av oktober. Ägaren till kraftverket har i den ansökan som nu avvisats av mark- och miljödomstolen beskrivit vilken miljöanpassning han kan acceptera. Den miljöanpassningen är snarast ett hån mot Testeboån, laxen och alla som arbetar för en levande å.

Det laxbestånd som nu har etablerats i Testeboån har med en rejäl portion tur haft en positiv utveckling de senaste åren. Lekvandringen 2019 fungerade bra tack vare att det då rådde körförbud i Strömsbro kraftverk. Resultatet visade sig i form av en rekordutvandring av laxsmolt 2022. År 2020 fick kraftverket startas igen med dålig lekvandring som följd. 2021 fick fisken åter fritt fram förbi kraftverket. Denna gång tack vare det berömda skyfallet som föll över Gävle under augusti. Avkomman från leken 2021 väntas ge en ny rekordutvandring av smolt 2024. Även nu 2023 har fisken haft goda förutsättningar att ta sig upp i Testeboån tack vare mycket regn och högt flöde från början av augusti och hela hösten.

/ Bernt Moberg

Läs domen här: Östersunds_TR_M_2693-22_Slutligt_beslut_(särskilt_uppsatt)_2023-10-18