Svenskt näringsliv vill försvaga vattendirektivet

Älvräddarna har fått kännedom om att företrädare för svenskt näringsliv trycker på för att försämra EU:s vattenlagstiftning.

Älvräddarna deltog för ett år sedan i en omfattande internationell kampanj för att skydda det viktiga vattendirektivet i dess nuvarande form. 375 386 EU-medborgare skrev på kampanjen med krav att vattendirektivet ska förbli oförändrat och att direktivets genomförande måste skyndas på. Även närmare 6000 forskare, och över 130 ideella organisationer tog tydlig ställning för att stötta vattendirektivet i nuvarande form. 

Efter att EU-kommissionen under två år har utvärderat vattendirektivet kom kommissionen så fram till att direktivet i sig är väl fungerande. Skälen till att vattendirektivets mål inte har uppnåtts beror istället främst på otillräcklig finansiering, långsam implementering och låg politisk prioritet bland medlemsländerna, och Sverige utgör inget undantag. Medlemsländerna behöver alltså påskynda genomförandet av direktivet. 

Frågan om direktivet ska öppnas upp eller inte är alltså inte avgjord ännu, trots kommissionens ställningstagande. Den 5 mars träffas EU:s miljöministrar i Bryssel för att bland annat diskutera denna fråga. Starka näringslivsintressen arbetar samtidigt hårt för att riva upp direktivet i syfte att försvaga det. 

I veckan rapporterades om hur europeisk industrilobby arbetar för en förändring av direktivet. Klicka på länken nedan för att läsa artikeln.

Inför ministermötet den 5 mars ifrågasätter den paneuropeiska organisationen BusinessEurope i ett brev, kommissionens slutsatser om att vattendirektivet inte behöver förändras. 

Målet är bland annat att underminera en av direktivets viktigaste principer om att vattenmiljöerna inte ska försämras. 

I spetsen för det svenska arbetet för en öppning av direktivet går lobbyorganisationen Swedish Water Alliance, en bred allians av olika organisationer från industri-, energi-, jordbruks- och vattentjänstsektorn i Sverige. Alliansen av näringslivsföreträdare menar bland annat att möjligheten att omfattas av undantag från kravet på att uppnå god ekologisk status bör breddas till att omfatta fler samhällsviktiga verksamheter. 

I en artikel på natursidan.se framgår att det är M, C, KD och SD som i EU-nämnden stöttat näringslivets krav på att möjliggöra en revidering av vattendirektivet.

Sverige har inte tagit någon officiell position i huruvida man anser att direktivet böra rivas upp eller inte, till skillnad från t ex Tyskland som har gett uttryck för att man stöttar kommissionens slutsatser. Kommissionen ska också genomföra en konsekvensanalys av vattendirektivet, vars resultat eventuellt kan påverka ett slutligt beslut om direktivet ska öppnas upp eller inte.