Vår- och försommarkrönika 2003

Vi i Älvräddarnas styrelse hoppas och tror att den nyöppnade hemsida, som ni nu har framför er, ska bidra till att ytterligare understryka vikten av att vi får ha de oexploaterade fritt strömmande vattnen kvar som naturliga element i våra bygder runt om i Sverige. Ja ibland sträcker vi ut hjälpande händer även till skydd av främmande länders floder.

Så här i majtid brukar vårfloderna störta fram genom våra älvdalar men i år är de blygsamma och här i Västmanland där jag befinner mig uteblev vårflödena helt. Lite snö och en nederbördsfattig vår har resulterat i låg vattenföring.

I Eskilstuna träffades för några dagar sedan kommunrepresentanter och länsstyrelsefolk på Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma. På programmet stod flera intresseväckande föreläsningar, däribland en forskarrapport om kväve- och fosforutsläpp i Sagån, som rinner ut i Mälaren öster om Västerås. Att komma till rätta med dessa för Mälaren belastande utsläpp är inte lätt. Mälaren som är dricksvattenreservoar för över miljonen människor måste dock skyddas med alla medel. Samtidigt som Mälarens vattenkvalitet i stort har blivit bättre kommer rapporter om att grumligheten ökar. (Rapport: www.vasteras.se/malarensvattenvardsforbund). Till glädjeämnena hör att mälarfisken har låga halter av miljögifter.

Som ombud för Hallstahammars kommun i förbundet och boende vid Kolbäcksån, som är ett av Mälarens större tillflöden, känner jag vikten av att som älvräddare vara med och påverka så att tillflödena skapar minsta möjliga problem för inte bara recipienten Mälaren utan även Östersjön, som genom Norrström får ta emot en icke föraktlig del sötvatten från Mälarens vattensystem.

Stort intresse visade mötesdeltagarna också för förslaget till direktiven för avrinningsområden som vi i Älvrädddarna säkert också får på vårt bord.

Näktergalen har nu börjat sjunga i de allt ljusare majkvällarna i lövskogslundarna nere vid Strömsholm där Kolbäcksån, efter sin färd från Bergslagens höglänta delar, rinner ut i mälarviken Freden. Skön försommar tillönskas alla besökande på vår nya hemsida.

Per W