Vattenkraft utan elcertifikat

I Sydsverige är det nu vårflod och fisket i Mörrumsån har haft premiär. Här i Kolbäcksådalen kan vi räkna med kraftig vårflod när snön i bergslagsskogarna och dalabergen snart smälter. I fjällen är det mindre snö än normalt men mer kanske hinner komma och därmed förhindra kraftbolagens hot om elprishöjningar.

I en bilaga till regeringens proposition om förnybar el med gröna certifikat läser jag att den småskaliga vattenkraftens certifikat ska fasas ut. Inga nya sådana certifikat ska ges efter 2010. Certifikat till små vattenkraftverk är inte förenligt med miljömålen. Tyvärr hittar jag inget liknande om den storskaliga vattenkraften. Hoten ligger således kvar över delar av fjällälvarna om inte certifikat för dessa tas bort i riksdagsbeslutet. Elcertifikat har kunnat göra olönsamma kraftverk lönsamma. Miljöverdomstolen har tydligen tyckt så i fallet Ljungaån i Marks kommun. Domen har dock överklagats och HD har nu avgörandet i sin hand.

För tredje gången försöker man i Vilhelmina kommun få till stånd en överledning av vatten från Vojmsjön till Stalon. Vojmåns medelvattenföring skulle sänkas från 40 kubikmeter per sekund till

3 kubikmeter per sekund med bland annat förstört fiske som följd. Ska elcertifikaten användas till miljöförstöring? Jag läser i Östersunds-Posten att Jämtkraft gör nya framstötar om att få bygga ut Långforsen i Långan. Respektlöst mot både domar och natur. Jämtkraft anser att elcertifikaten kan göra ett mindre kraftverk lönsamt i Långforsen.

I Kolbäcksån i Hallstahammars kommun där kraftbolaget Mälarenergi och vi älvräddare står på samma sida för rivning av två dammar har nu Kammarkollegiet tyckt till och överraskande menat att de förfulande dammarna har ett så stort kulturvärde att de bör få stå kvar. KK: s argument är ändå så svaga att jag knappast kan tro att miljödomstolen ska gå på argumenten. Vattendirektivet och miljömålen om biologisk mångfald borde väga tyngre.

På Världsvattendagen den 22 mars var jag med på ett seminarium om den småskaliga vattenkraften på Stockholms universitet. Deltagare var företrädare bland annat från Svensk energi, SERO, LRF och Naturvårdsverket. En eloge ger jag till Lena Tranvik från Naturvårdsverket som tydligt och klart tog ställning mot elcertifikaten. – En fortsatt småskalig vattenkraftsutbyggnad skulle strida mot miljömålen, betonade hon.

Per Wernberg