Årsmöte för verksamhetsåret 2022

Välkommen till Älvräddarnas
Digitala årsmöte 2023 

Söndagen den 27:e augusti

Plats: Digitalt via Zoom. Tid: 12:00.
För uppkoppling via Zoom skickas detaljer och handlingar ut närmare årsmötesdagen till den e-post du registrerar i samband med anmälan.

Anmälan: info@alvraddarna.se, ange din behörighet om du är grupprepresentant (rösträtt), styrelseledamot eller medlem. Senast den 20:e augusti.

Endast anmälan via mail,
vid övriga frågor Jari på kansliet: 070-305 22 58. Telefonen är begränsad pga ledighet.

Styrelsens förslag till nya stadgar

Styrelsen har tagit fram förslag på nya stadgar för Älvräddarnas Samorganisation. Förändrad medlemsorganisation, ökad transparens/demokrati samt flexiblare verksamhetsstyrning är de huvudsakliga orsakerna till stadgeändringarna. Förslaget innebär också att riktlinjer för hur de demokratiska val- och mötesprocesserna ska gå till blir tydligare. Stadgeändringarna berör flertalet av nuvarande paragrafer, dessutom har nya tillkommit. Nedan sammanfattas de viktigaste motiven till styrelsens ställningstagande samt förslag på reviderade och nya stadgar.

ÄlvS nuvarande organisation bygger på självständiga Älvräddargrupper. En ledamot från varje grupp företräder representantskapet, ÄlvS högsta beslutande organ. Representantskapets verkställande organ utgörs av ÄlvS styrelse. En organisationsmodell som bygger på representativ demokrati.
Denna organisatoriska konstruktion har tjänat ut; dels är Älvräddargrupperna få och dels är ett medlemskap idag inte liktydigt med engagemang i en Älvräddargrupp. Därmed förlorar också den representativa demokratimodellen bäring. Det nya förslaget innebär direktdemokrati; att varje medlem får en röst på årsmötet.

Älvräddargrupper (ÄlvGr) kommer fortsatt vara en prioriterad, självständig grupp inom Älvräddarna. Skillnad mot tidigare är bland annat att bildandet av nya ÄlvGr (föreningar) förenklas.

Älvräddarnas Samorganisation (ÄlvS) ändrar namn till Älvräddarnas Riksorganisation (ÄlvR). Som en logisk följd av att tidigare organisation med samverkande Älvräddargrupper upphör, föreslår styrelsen att det nya namnet ska vara Älvräddarnas Riksorganisation och förkortas ÄlvR.

Styrelsen föreslår att ett policydokument upprättas. Dokumentet ska beskriva verksamhetsområden, vägledning och prioritet av ÄlvR:s arbete, en typ av löpande verksamhetsplan. Vart tredje år ska styrelsen utvärdera och till årsmötet lägga fram förslag på ett aktuellt policydokument.

En uppförandekod föreslås ingå i stadgarna. Den lyder som följer; ÄlvR och ÄlvGr tar avstånd från våldsaktiviteter, diskriminering, skadegörelser samt hot och kränkande språkbruk.

Större flexibilitet kring formen på hur årsmötet kan genomföras. Förslaget medger både digitala som fysiska årsmöten, de senare med möjlighet att också delta digitalt.

Styrelsen ska till årsmötet föreslå ledamöter till valberedningen. En betydelsefull funktionärsroll för organisationens kontinuitet och välmående som inte alltid får den uppmärksamhet som rollen förtjänar.

Styrelsens förslag till nya stadgar i sin helhet samt nuvarande stadgar finner ni länkat nedan:
Nuvarande stadgar
Förslag på nya stadgar